مقاله مقايسه اثر ميزوپروستول واژينال با سوند فولي جهت آمادگي سرويکس و القاي زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ميزوپروستول واژينال با سوند فولي جهت آمادگي سرويکس و القاي زايمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزوپروستول
مقاله سوند فولي
مقاله آماده سازي سرويکس
مقاله القاي زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدرودسري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فرشيدي فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: شهابيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گاهي با وجود نامناسب بودن سرويکس ممکن است نياز به القاي زايمان باشد. در چنين مواردي براي آماده سازي سرويکس و ختم بارداري بايد روشي مناسب و مطمئن را در نظر بگيريم. هدف از اين مطالعه، مقايسه اثر ميزوپروستول واژينال با سوند فولي جهت آمادگي سرويکس و القاي زايمان بود.
روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي، بر روي ۱۱۰ زن باردار مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از شهريور تا اسفند ۸۷ انجام شد. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه ميزوپروستول (۴۹ نفر) و سوند فولي (۵۹ نفر) تقسيم شدند. گروه اول، ۲۵ ميکروگرم ميزوپروستول واژينال هر ۴ ساعت حداکثر تا ۶ دز دريافت کردند. در گروه دوم، سوند فولي شماره F18 و پر شده با ۵۰ cc آب مقطر در پشت سوراخ داخلي سرويکس قرار داده شد. داده ها با نرم افزار آماري SPSS مورد تحليل قرار گرفت. P<0.05 از لحاظ آماري معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: دو گروه از نظر خصوصيات دموگرافيک، انديکاسيون هاي سزارين، نتايج مادري جنيني و نتايج نوزادي يکسان بودند. زايمان طبيعي به طور معني داري در گروه ميزوپروستول بالاتر بود (۸/۸۹ در برابر ۷/۶۲ درصد، P=0.001). ميانگين کل زمان زايمان به طور معني داري در گروه ميزوپروستول کوتاه تر از گروه سوند فولي بود (۱۱٫۰۸±۵٫۶ در برابر ۱۳٫۶±۱۶٫۰ ساعت، P=0.03).
نتيجه گيري: در موارد نياز به ختم بارداري و آماده نبودن سرويکس، استفاده از دو روش ميزوپروستول واژينال و سوند فولي مناسب است ولي به نظر مي رسد ميزوپروستول مدت زمان زايمان و نياز به سزارين را کاهش مي دهد.