مقاله مقايسه اثر ميزوپروستول واژينال و اکسي توسين داخل وريدي در القاي زايمان و عوارض آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ميزوپروستول واژينال و اکسي توسين داخل وريدي در القاي زايمان و عوارض آن ها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزوپروستول واژينال
مقاله اکسي توسين داخل وريدي
مقاله القاي زايمان
مقاله عوارض مادري و نوزادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: تميزي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: وضعيت نامناسب سرويکس يکي از علل نارسايي القاي زايمان مي باشد. روش هاي گوناگوني براي القاي زايمان وجود دارد که بسته به طول مدت اثربخشي متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثر درماني ميزوپروستول واژينال و اکسي توسين داخل وريدي در القاي زايمان بيماران بستري در بيمارستان امام رضا کرمانشاه انجام شد.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني تصادفي، ۱۱۰ خانم حامله با امتياز بيشاپ کم تر از ۶ بررسي شدند.۵۰ نفر، هر ۴ ساعت ۲۵ ميکروگرم ميزوپروستول واژينال دريافت کردند که تا زايمان فعال يا تا دوز ۱۰۰ ميکروگرم ادامه يافت. در ۶۰ نفر اکسي توسين داخل وريدي با دوز ۲٫۶۶ ميلي واحد در دقيقه شروع شد که تا ماکزيمم دوز ۴۲٫۵ ميلي واحد در دقيقه و يا تا شروع فاز فعال زايمان ادامه يافت. فاصله زماني القا تا زايمان، عوارض مادري و نوزادي ثبت شدند. آناليز آماري با آزمون هاي من ويتني، مجذور کاي و تي انجام شد.
يافته ها: بعد از همسان سازي سن مادر، امتياز بيشاپ، سن حاملگي، گراويديتي و پاريتي حجم نمونه به تعداد ۴۸ نفر در گروه ميزوپروستول و ۵۴ نفر در اکسي توسين کاهش يافت. ميانگين فاصله زماني القا تا زايمان ۱۰٫۱۶±۳٫۶۶ ساعت در گروه ميزوپروستول و ۸٫۸۶±۳٫۶۵ ساعت در اکسي توسين بود (P=0.121). ميزان سزارين درگروه ميزوپروستول ۱۸٫۸ درصد و در اکسي توسين ۲۵٫۹ درصد بود (P=0.387). ميزان بروز عوارض مادري و نوزادي در دو گروه اختلاف معناداري نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ميزوپروستول واژينال نيز مي تواند همانند اکسي توسين براي القاي زايمان انتخاب شود.