مقاله مقايسه اثر پردنيزولون خوراکي و تزريق داخل مفصلي تريامسينولون در درمان اوستئوآرتريت التهابي زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر پردنيزولون خوراکي و تزريق داخل مفصلي تريامسينولون در درمان اوستئوآرتريت التهابي زانو
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوستئوآرتريت التهابي زانو
مقاله پردنيزولون خوراکي
مقاله تزريق داخل مفصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلاهي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: استخري رسول
جناب آقای / سرکار خانم: خبازي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاج عليلو مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سرابچيان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني حق جو امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: اوستئوآرتريت زانو، شايعترين بيماري مفصلي انسان است عموما يک بيماري غير التهابي است اما حملات التهابي در طول بيماري ايجاد مي شود. اين مطالعه اثر پردنيزولون خوراکي با تزريق داخل مفصلي تريامسينولون در فاز التهابي استئوآرتريت نشان مي دهد.
روش بررسي: ۳۳ نفر از مبتلايان به اوستئوآرتريت التهابي زانو که در طي ۶ هفته اخير دچار شواهد التهاب مفصل بودند مورد بررسي قرار گرفتند. براي ۱۸ نفر تزريق داخل مفصلي آمپول تريامسينولون به ميزان ۴۰ ميلي گرم و براي ۱۵ نفر قرص پردنيزولون ۲۵ ميلي گرم خوراکي به مدت ۱۰ روز تجويز شده و پاسخ درماني تغييرات ميزان درد، خشکي صبح گاهي، تورم و ميزان گرمي مفصل در روزهاي ۱۰، ۳۰ و ۶۰ مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: روند کاهش ميزان درد درهر دو گروه معني دار بود (P<0.0001) و تفاوتي بين دو گروه در روز ۳۰ و ۶۰ وجود نداشت. ولي ميزان کاهش درد در ۱۰ روز اول در گروه درمان شده با تريامسينولون داخل مفصلي به طور معني داري بيشتر از گروه درمان شده با پردنيزولون خوراکي بود. روند کاهش ميزان خشکي صبح گاهي، تورم مفصلي، گرمي مفصلي با هر دو نوع درمان معني دار بود P value) به ترتيب P<0.0001،P<0.008 ،(P<0.005) ، تفاوتي بين دو گروه درماني در روزهاي ۱۰، ۳۰ و ۶۰ وجود نداشت.
نتيجه گيري: کاهش درد مفصلي با تزريق داخل مفصلي استروئيد سريعتر است، ولي در کل پردنيزولون خوراکي همانند تزريق داخل مفصلي تريامسينولون در کاهش علایم التهابي اوستئوآرتريت زانو در طي ۲ ماه موثر است.