مقاله مقايسه اثر پروپوفول و نسدونال بر فاسيکولاسيون، ميالژي و گلودرد بعد از عمل به دنبال تزريق سوکسينيل کولين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر پروپوفول و نسدونال بر فاسيکولاسيون، ميالژي و گلودرد بعد از عمل به دنبال تزريق سوکسينيل کولين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاسيکولاسيون
مقاله گلودرد بعد از عمل
مقاله پروپوفول
مقاله سوکسينيل کولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرجاني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: ايران پور افشين
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي غفوري روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ما در اين مطالعه براي تعيين ميزان بروز فاسيکولاسيون، ميالژي و گلودرد بعد از عمل به دنبال تزريق سوکسينيل کولين، اثر دو داروي پروپوفول و نسدونال را قبل از تزريق سوکسينيل کولين بررسي کرديم.
مواد و روش ها: در يک مطالعه آينده نگر و دو سوکور، ۱۰۰ بيمار ASA کلاس ۱ و ۲ (با محدوده سني ۲۰-۶۰ سال) به صورت تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. القا بيهوشي در گروه ۱ با پروپوفول ۲ ميلي گرم / كيلوگرم و در گروه ۲ با نسدونال ۵ ميلي گرم / كيلوگرم صورت گرفت. در هر دو گروه از سوکسينيل کولين ۱ ميلي گرم / كيلوگرم براي لوله گذاري تراشه استفاده شد. فاسيکولاسيون به دنبال تزريق سوکسينيل کولين و ميالژي و گلودرد، ۲۴ ساعت بعد از عمل ارزيابي شد.
يافته ها: در گروه ۱، ۸ نفر (%۱۶) فاسيکولاسيون نداشتند و ۴۲ نفر (%۸۴) فاسيکولاسيون داشتند که در هيچ کدام از بيماران اين گروه فاسيکولاسيون شديد مشاهده نشد. در گروه ۲، ۲ نفر (%۴) فاسيکولاسيون نداشتند و ۴۸ نفر (%۹۶) فاسيکولاسيون داشتند و فاسيکولاسيون آنها اکثرا شديد بود که تفاوت معني داري هم در ميزان و هم در شدت فاسيکولاسيون وجود داشته است (P=0.046).
در گروه يك، ۳۴ نفر (%۶۸) و در گروه دو، ۴۶ نفر (%۹۲) گلودرد داشتند که تفاوت معني داري از نظر آماري بين دو گروه وجود داشت (P=0.003). ميالژي نيز در ۳۰ نفر (%۶۰) از بيماران گروه ۱ و در۴۰ نفر (%۸۰) از بيماران گروه ۲ گزارش گرديد (P=0.029).
بحث و نتيجه گيري: استفاده از پروپوفول در مقايسه با نسدونال باعث کاهش فاسيکولاسيون، ميالژي و گلودرد بعد از عمل مي گردد.