مقاله مقايسه اثر پروژسترون عضلاني روغني با شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتئال در سيکل هاي تلقيح داخل رحمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر پروژسترون عضلاني روغني با شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتئال در سيکل هاي تلقيح داخل رحمي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروژسترون تزريقي روغني
مقاله شياف واژينال پروژسترون
مقاله تلقيح داخل رحمي
مقاله تحريک تخمک گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم نيره
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي فر نزهت
جناب آقای / سرکار خانم: بنكدار فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: برادران رفيعي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حمايت فاز لوتئال در بيماراني كه تحت تحريك تخمك گذاري همراه با تلقيح داخل رحمي قرار مي گيرند در بعضي از مراكز ايران به طور معمول انجام مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر پرو‍ژسترون تزريقي و شياف پروژ‍ستروني براي حمايت از فاز لوتئال در اين بيماران بود.
روش كار: اين كارآزمايي باليني تصادفي آينده نگر روي ۲۲۵ بيمار مراجعه كننده به مركز ناباروري منتصريه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال ۱۳۸۷ انجام شد. اين بيماران كه تحت تحريك تخمك گذاري و تلقيح داخل رحمي قرار گرفتند و نياز به حمايت فاز لوتئال داشتند به طور تصادفي به دو گروه درمان با پروژ‍سترون تزريقي عضلاني ۵۰ ميلي گرم (۱۱۴بيمار) و شياف واژينال ۴۰۰ ميلي گرمي (۱۱۱ بيمار) تقسيم شدند. در بيماراني كه سرم در آنها مثبت شد دوره درماني تا هفته ۱۲ حاملگي ادامه يافت. ميزان حاملگي، سقط و ادامه حاملگي بعد از هفته ۲۰ ارزيابي شد. داده ها با آزمون هاي تي دانشجويي، مجذور کاي، آزمون دقيق فيشر و من ويتني و به کمک نرم افزار SPSS (نسخه ۱۱٫۵) تحليل شد.
يافته ها: به طور کلي نتيجه حاملگي در گروه درمان با شياف بهتربود (p=0.008). همچنين ميزان سقط و عوارض دارويي کمتر بود (p=0.000). رضايت مندي بيماران به طور معني داري در گروه درمان با شياف بيشتر بود (p=0.000).
نتيجه گيري: تاثير شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتئال و نتيجه حاملگي در بيماران تحت تحريک تخمک گذاري به همراه تلقيح داخل رحمي نسبت به پروژسترون تزريقي بهتر است و با توجه به عوارض کمتر و رضايت مندي بيشتر بيماران مي توان از آن استفاده نمود.