مقاله مقايسه اثر پست هاي غير فلزي بر مقاومت به شکست دندان هاي ترميم شده با کامپوزيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر پست هاي غير فلزي بر مقاومت به شکست دندان هاي ترميم شده با کامپوزيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پست فايبر
مقاله پست زير کونيا
مقاله مقاومت به شکست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيكويي سلما
جناب آقای / سرکار خانم: شمس سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: جمهري سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: مقاومت به شکست ريشه دندان هاي اندو شده به مقدار زيادي به گونه پست مورد استفاده بستگي دارد. بررسي هاي انجام شده، بر وجود تناقض هايي در ميزان مقاومت به شکست ريشه در استفاده از انواع پست هاي غيرفلزي دلالت دارد.
هدف: هدف از انجام اين بررسي، مقايسه اثر چهار گونه پست غير فلزي باند شونده با ضريب الاستيسيتي متفاوت بر مقاومت به شکست دندان هاي اندو شده در برابر نيروهاي فشاري بود.
مواد و روش: اين بررسي، به روش تجربي و در شرايط آزمايشگاهي بر روي ۴۰ دندان پره مولر فک پايين که تاج آنها در حد مرز سمان و مينا (CEJ) قطع شده و تحت درمان ريشه قرار گرفتند، انجام شد. دندان ها به صورت تصادفي به ۴ گروه ۱۰ تايي بخش گرديدند. پس از تهيه فضاي پست، پست هاي فايبر D.T. Light، D.T. White، D.T. Composi و Comopost در کانال دندان ها سمان شدند. تاج دندان ها با کامپوزيت بازسازي گرديد. نمونه ها پس از بازسازي ليگامان پريودنتال و مانت در رزين آکريلي در دستگاه آزمون استحکام تحت نيروي فشاري با زاويه ۴۵ درجه نسبت به محور طولي دندان با سرعت يک ميلي متر / دقيقه قرار گرفتند. داده ها با آزمون واريانس يک سويه و آزمون توکي (Tukey’s Test) واکاوي شدند.
يافته ها: بالاترين ميانگين مقاومت به شکست در گروه پست هاي D.T. White مشاهده گرديد و ميان ۳ گروه ديگر از نظر آماري اختلافي معنادار ديده نشد (P>0.05). ترک ها و شکستگي ها در دندان ها در گروه هاي فايبر به صورت قابل ترميم و در گروه زير کونيا غيرقابل ترميم و مخرب بودند.
نتيجه گيري: پست هاي زيرکونيا به علت ايجاد شکستگي هاي نامطلوب در دندان بايد با احتياط استفاده شوند، بنابراين، استفاده از فايبر پست ها برتري دارد.