مقاله مقايسه اثر پلي اتيلن گليکول و لاکتولوز در درمان يبوست مزمن در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گوارش از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر پلي اتيلن گليکول و لاکتولوز در درمان يبوست مزمن در کودکان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يبوست عملکردي
مقاله لاکتولوز
مقاله پلي اتيلن گليکول
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي پور سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت سيما
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني پاشا حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يبوست يکي از شايع ترين علل درد شکمي در کودکان است که در %۹۵ مبتلايان پاتولوژي زمينه اي نداشته و تشخيص يبوست عملکردي براي آن مطرح مي شود. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه اثر پلي اتيلن گليکول (PEG) و لاکتولوز در کودکان (۲ تا ۱۶ ساله) مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني طالقاني گرگان بوده است.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني بيماران با روش تصادفي سازي بلوک بندي شده و به صورت دو سويه کور در دو گروه درمان با لاکتولوز (۶۵ نفر) و پلي اتيلن گليکول (۶۳ نفر) قرار گرفتند، در طول ۸ هفته در کودکان زير ۶ سال درمان با دوز ۳ گرم پلي اتيلن گليکول و يا ۶ سي سي لاکتولوز شروع و در کودکان بالاي ۶ سال دوز ۶ گرم پلي اتيلن گليکول و يا ۱۲ سي سي لاکتولوز مورد استفاده قرار گرفت.
موفقيت درمان به صورت دفع مدفوع (بدون درد و نرم يا با قوام نرمال) ۳ بار يا بيشتر درهفته تعريف شد. تجزيه و تحليل داده ها با مقايسه ميزان موفقيت درمان در دو گروه و محاسبه شاخص هاي Relative Risk و Number Needed To Treat انجام شد.
يافته ها: پاسخ به درمان در هفته دوم در گروه پلي اتيلن گليکول ۱۹ درصد بالاتر از گروه لاکتولوز بود که اختلاف از نظر آماري نيز معنادار بود (P-value<0.0001). در هفته چهارم و ششم نيز اختلاف آماري معناداري بين دو گروه ملاحظه شد به نحوي که گروه پلي اتيلن گليکول به ترتيب ۶۰ و ۳۰ درصد بيشتر موفقيت در درمان از گروه لاکتولوز داشتند (P-value<0.0001). در هفته هشتم پس از درمان تمامي بيماران گروه پلي اتيلن گليکول به درمان پاسخ دادند اما در گروه لاکتولوز ۵ نفر (%۷٫۷) هم چنان يبوست داشتند.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که درمان ۴ هفته اي با پلي اتيلن گليکول با دوز ۳ گرم در روز پس از پايان هفته چهارم، پاسخ به درمان در %۸۷ کودکان ايجاد مي کند که براي دستيابي به پاسخ به درماني با لاکتولوز حداقل ۸ هفته زمان مورد نياز است.