مقاله مقايسه اثر پيش شرطي سازي با انسداد گذراي شريان مرکزي و ۳ نيتروپروپيونيک اسيد بر کاهش آسيب هاي مغزي در مدل سکته مغزي موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۹۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر پيش شرطي سازي با انسداد گذراي شريان مرکزي و ۳ نيتروپروپيونيک اسيد بر کاهش آسيب هاي مغزي در مدل سکته مغزي موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش شرطي سازي
مقاله ايسکمي
مقاله سكته مغزي
مقاله حفاظت عصبي
مقاله ۳ نيتروپروپيونيک اسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مطالعات اخي ر بيان گر اثر محافظتي ايسکمي زير کشنده مغز در برابر ايسکمي هاي بعدي است. در اين مطالعه، ماهيت تغييرات نفوذپذيري سد خوني مغزي و ادم مغزي در اثر ايسکمي گذرا شريان مياني مغز و ۳ نيتروپروپيونيک اسيد مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: کارآزمايي حاضر در تابستان ۱۳۸۹ در دانشگاه آزاد زنجان انجام شد. موش هاي صحرايي به ۶ گروه ۲۸ تايي تقسيم شدند. گروه اول (مدل پيش شرطي سازي ايسکمي)، در روز اول در معرض ايسکمي هاي گذراي ۱۰دقيقه اي در شريان مرکزي و در روز دوم تحت ايسکمي ۶۰دقيقه اي قرار گرفتند. گروه دوم (گروه کنترل)، تنها در روز دوم ايسکمي ۶۰ دقيقه شريان مرکزي را دريافت کرد. گروه سوم (گروه شم)، تنها تحت ايسکمي ۱۰ دقيقه اي گذرا را در روز اول قرار گرفت. گروه چهارم (گروه دست نخورده)، هيچ مداخله اي دريافت نکرد. گروه پنجم به عنوان گروه پيش شرطي سازي با ۳ نيتروپروپيونيک اسيد در روز اول اين دارو را دريافت کرد. گروه ششم (گروه کنترل) نرمال سالين دريافت کرد. در روز سوم، حجم آسيب مغزي، استحکام سد خوني مغزي، و آدم مغزي در گروه ها بررسي شد. آناليز داده ها با نرم افزار SPSS 12 به روش LSD انجام شد.
نتايج: پيش شرطي سازي با ايسکمي گذرا و ۳ نيتروپروپيونيک اسيد نقص هاي نورولوژيک، حجم آسيب بافتي، نفوذپذيري سد خوني مغزي و ادم مغزي را کاهش داد.
نتيجه گيري: ايسکمي گذرا و ۳ نيتروپروپيونيک اسيد با کاهش نقص هاي نورولوژيک، حجم آسيب بافتي، استحکام سد خوني مغزي و ادم مغزي مرتبط هستند و به اين وسيله نقش فعالي در پيدايش پديده حفاظت مغزي ايفا مي کنند.