مقاله مقايسه اثر گنادكتومي بر پاسخ هاي رفتاري موش هاي صحرايي نر در دو مدل درد نوروپاتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر گنادكتومي بر پاسخ هاي رفتاري موش هاي صحرايي نر در دو مدل درد نوروپاتيك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CCI؛ SNI؛ گنادكتومي
مقاله موش صحرايي نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري نژاد فريناز
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانيان نيك احسان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته نژاد سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دليل وجود تفاوت هاي جنسيتي در ميزان درك درد اين احتمال وجود دارد كه هورمون هاي جنسي مسوول ايجاد اين تفاوت باشند. جهت بررسي مكانيسم هاي مسوول ايجاد درد مزمن هاي مدل هاي حيواني متعددي پيشنهاد شده اند. در اين تحقيق سعي بر اين بوده است كه اثرات هورمون هاي جنسي بر پاسخ هاي رفتاري حس درد در موش هايي كه تحت عمل آسيب عصبي CCI و SNI قرار گرفته اند بررسي گردد.
روش ها: جهت اين امر موش هاي صحرايي نر دو هفته قبل از انجام آسيب عصبي تحت عمل گنادكتومي و يا عمل sham واقع شدند. جهت بررسي اثر گنادكتومي بر ميزان درد حرارتي از plantar test استفاده شده و زمان تاخير در پاسخ (PWL) حيوانات مورد سنجش قرار گرفت. همچنين آستانه حس مكانيكي (PWT) حيوانات توسط رشته هاي von frey و تست randal selitto مورد سنجش قرار گرفت. تمامي حيوانات قبل از انجام عمل آسيب عصبي و سپس از هفته اول پس از آسيب عصبي تا سه هفته هر هفته يك بار مورد سنجش رفتاري قرار گرفتند. تمامي داده ها با استفاده از تست هاي t-test و Mann-Whitney تجزيه تحليل آماري شد.
يافته ها: نتايج آزمايشات نشان داد كه PWT و PWL در دو مدل استفاده شده جهت ايجاد آسيب عصبي نسبتا مشابه بود. در حيواناتي كه تحت عمل گناكتومي قرار گرفته بودند. PWL نسبت به حيوانات گروه sham به طور معني داري كمتر بود ولي انجام عمل گناكتومي تغيير معني داري در حس آلودينياي مكانيكي ايجاد نكرد. بعلاوه به نظر مي رسد در هفته اول بعد از آسيب عصبي حس هيپرآلجزياي مكانيكي در مدل SNI بيشتر از مدل CCI تحت تاثير هورمون هاي جنسي قرار مي گيرد.
نتيجه گيري: اين نتايج بيانگر اين امر است كه رفتار درد در دو مدل CCI و SNI مشابه بوده و در موش هاي صحرايي نر حس مكانيكي و حرارتي به طور متفاوتي تحت تاثير هورمون هاي جنسي قرار دارند.