مقاله مقايسه اثر گياه گل ميموني بياباني (Scrophularia deserti) با آمفوتريسين B بر روي کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر گياه گل ميموني بياباني (Scrophularia deserti) با آمفوتريسين B بر روي کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمفوتريسين B
مقاله داروهاي ضدقارچ
مقاله کانديدا آلبيکانس
مقاله گياه گل ميموني بياباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني احسان
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گونه هاي کانديدا از مهم ترين عوامل عفونت هاي قارچي در انسان و حيوان مي باشند. با افزايش روز افزون مقاومت دارويي، تلاش براي تهيه داروهاي ضدقارچي يا ضدميکروبي ضرورت دارد. لذا اين تحقيق با هدف بررسي اثر بخشي عصاره اتانولي گياه گل ميموني بياباني در مقايسه با آمفوتريسين B بر روي مخمر کانديدا آلبيکانس در شرايط آزمايشگاه صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در يک مطالعه آزمايشگاهي تجربي، اثرات ضدکانديدايي عصاره اتانولي گياه گل ميموني بياباني و آنتي بيوتيک آمفوتريسين B با استفاده از روش رقت سازي در محيط مايع (رقت سازي در لوله) تعيين گرديد. آناليز داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاي تي زوجي و تي مستقل بررسي گرديد.
يافته ها: حداقل غلظت مهاري  (MIC)عصاره گل ميموني بياباني بر کانديدا آلبيکانس برابر ۵۶/۱ در ۶۰۰ ODدر تکرار اول بود که برابر با ۵۹ درصد مي باشد. MIC عصاره اتانولي گل ميموني براي۶۰۰ ODبرابر ۶۸/۱ معادل با ۵۸ درصد  در تکرار دوم به دست آمد و براي آمفوتريسين B برابر با ۵۹ درصد بود و بين حداقل غلظت ممانعت از رشد سري هاي مختلف گل ميموني و آمفوتريسين اختلاف معني داري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه عصاره اتانولي گل ميموني بياباني نيز اثرات ضدقارچي نزديک و مشابه به آمفوتريسين B دارد.