مقاله مقايسه اثر ZOE و فرموكروزول بر استحكام باند برشي كامپوزيت به عاج در دندان‌ هاي شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۰ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ZOE و فرموكروزول بر استحكام باند برشي كامپوزيت به عاج در دندان‌ هاي شيري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرموكرزول
مقاله زينک اكسايد اوژنول
مقاله كامپوزيت رزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني صالح آبادي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بحرالعلومي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پركم سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلودگي سطح عاج با انواع موادي که در دندانپزشکي کودکان مورد استفاده قرار مي ‌گيرد، بر روي استحکام باند مواد چسبنده موثر است. هدف از اين مطالعه آزمايشگاهي بررسي اثر ZOE و فرموکروزول بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج دندان‌ هاي شيري بود.
روش بررسي: تعداد ۷۲ دندان مولر دوم شيري کشيده شده انتخاب و در رزين آکريلي مانت شدند. سپس ميناي سطوح انتخاب شده (باکال يا لينگوال) تا اکسپوز شدن عاج برداشته شد و سطوح توسط کاغذ سيليکون ۳۲۰ grit، صاف و يکنواخت شدند. تعداد کل سطوح به ۴ گروه ۱۸ تايي به صورت تصادفي تقسيم شدند: گروه A، گروه کنترل و فاقد پيش درماني بود. گروه B، سطوح عاجي توسط ZOE (زوليران) پوشيده شدند. گروه C، سطوح عاجي توسطZOE (Kemdent)  پوشيده شدند. گروه D، سطوح عاجي در مجاورت پنبه آغشته به فرموکروزول قرار گرفتند. تمام نمونه ‌ها توسط فويل آلومينيومي ‌پوشيده شده و به مدت ۷ روز در آب مقطر ۳۷oC نگهداري شدند. پس از ۷ روز پانسمان ‌ها برداشته شدند. سپس هر سطح عاجي توسط اسيد فسفريک۳M (ESPE/USA) %35  به مدت ۱۵ ثانيه اچ شد. پس از شستشو و خشک کردن از اَدهزيو ۳M (ESPE/USA) Single bond طبق دستور روي سطوح عاجي استفاده شد و به مدت ۲۰ ثانيه نوردهي انجام شد. سپس استوانه ‌هايي از کامپوزيت P60 با قطر داخلي ۴ و ارتفاع ۳ ميلي ‌متر بر روي سطح آماده شده قرار گرفت و از هر طرف به مدت۴۰  ثانيه نوردهي به کامپوزيت انجام شد. بعد از ۲۴ ساعت نمونه‌ ها تحت نيروي برشي و با سرعت۰٫۵  ميلي ‌متر / دقيقه تا نقطه شکست بارگذاري شدند. مقايسه استحکام باند برشي محاسبه و داده‌ ها توسط نرم‌ افزار آماري SPSS و آزمون ANOVA و Tukey آناليز شدند.
يافته ‌ها: ميانگين استحکام باند برشي در گروه ۱۷٫۵۲±۳ :A، در گروه 15.41±۳٫۳ :B، در گروه۱۵٫۶۳±۳٫۲ :C ، در گروه۱۸٫۵۷±۳٫۸ 😀  مگاپاسکال بود. اختلاف آماري معني ‌داري بين گروه A و B،A  و C،  D و Aوجود نداشت (P>0.05).
نتيجه‌ گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که استفاده از ZOE زوليران وKemdent ، همچنين استفاده از فرموکرزول کاهش چنداني در استحکام پيوند برشي کامپوزيت به عاج ايجاد نمي ‌کند.