مقاله مقايسه احساسات جوزف كنراد، اي.ام.فورستر، جلال آل احمد و اقبال لاهوري نسبت به بي عدالتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۶۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه احساسات جوزف كنراد، اي.ام.فورستر، جلال آل احمد و اقبال لاهوري نسبت به بي عدالتي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله بي عدالتي
مقاله متون فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كافي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان ديده محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه و پژوهش در متون فرهنگي و نتايج تفسيري كه از واكاوي ساختارهاي احساسي و ارجاعات درون متني آنها حاصل مي گردد، همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران علوم انساني و منتقدان ادبي بوده است. آثارمنتخب منثور و منظوم اين نويسندگان غربي و شرقي، عمدتا احساس گرا، سرشار از عشق و زيبايي و ملهم از عواطف دروني آنها است. به همين دليل، با وجود آنکه اين آثار از لحاظ شيوه نگارش با يکديگر متفاوتند، جملگي آنان از حيث مضمون شباهت بسياري به اشعار غنايي دارند. هدف از اين تحقيق، بررسي نهادهاي ادبي همچون شعر و رمان به عنوان صورت هاي فرهنگي مختلف گرفته از حس دروني نويسندگان آنها و در عين حال ارتباط آنها با گسترش بي عدالتي، تحكيم قدرت و تسلط كشورهاي مبدا يا بزرگ شهرهاي امپراطوري است. در پژوهش حاضر، روش تحقيق به شيوه اسنادي است كه با استفاده از منابع كتابخانه اي به بررسي احساسات عدالت خواهانه اين نويسندگان در آثار منتخبشان مي پردازد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که به رغم تفاوت هاي اساسي در شيوه و لحن اين نويسندگان، وجه مشترك آنان در جبهه گيري بر عليه اروپا محوري و احساس انزجار و تنفر آنها نسبت به گسترش بي عدالتي به سرزمين هاي پيراموني مي باشد. البته، ذكر اين نكته لازم است كه در موضع گيري كنراد و فورستر نسبت به بي عدالتي نوعي دوگانگي مشهود است كه ريشه در باورهاي ن‍ژادپرستانه محيط فرهنگي آنان دارد. اين امر خود از موارد تفاوت آنها و تمايز فرهنگي اين دو نويسنده نسبت به نويسنده شرقي دو است.