مقاله مقايسه اختلالات جنسي زنان در زمان بارداري با قبل از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه اختلالات جنسي زنان در زمان بارداري با قبل از آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله بارداري
مقاله اختلالات جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيميان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صابري زفرقندي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع اختلالات جنسي در زنان و مردان بسيار بالا است. بارداري يکي از عوامل دخيل در پيدايش اختلالات جنسي است که مي تواند با ايجاد متغيرهاي گوناگون جسمي و رواني در ايجاد اين گونه اختلالات دخيل باشد. مطالعه ي حاضر با هدف مقايسه اختلالات جنسي زنان در زمان بارداري با قبل از آن انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي واحدهاي پژوهش به صورت تصادفي از مناطق مختلف شهر سمنان در سال ۸۵ به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. ۱۰۰ زن باردار يا داراي سابقه زايمان اخير مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات به کمک پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته جهت سنجش اختلالات جنسي قبل و حين بارداري، جمع آوري و با روش هاي آماري توصيفي و تحليلي و استفاده از نرم افزار  SPSS(نسخه ۱۱) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: %۷۸ زنان قبل و %۸۰ آنان حين بارداري حداقل يکي از اختلالات جنسي را تجربه کرده بودند. اين اختلالات به ترتيب اهميت شامل: کاهش تمايل به برقراري ارتباط جنسي، نرسيدن به اوج لذت جنسي، درد، تنفر از برقراري ارتباط جنسي، اضطراب، خستگي و خودارضايي بود. در اين مطالعه بين اختلالات جنسي ذکر شده در قبل و حين بارداري رابطه معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به افزايش اختلالات جنسي در زمان بارداري پيشنهاد مي شود که اطلاعات عمومي در اين زمينه افزايش يابد و با مديريت صحيح سطح سلامت جنسي جامعه افزايش داده شود.