مقاله مقايسه اختلالات خواب در جانبازان شيميايي و غيرشيميايي جنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اختلالات خواب در جانبازان شيميايي و غيرشيميايي جنگ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات خواب
مقاله جانبازان شيميايي
مقاله جانبازان غيرشيميايي
مقاله جنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مادرشاهيان فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: محروميت از خواب منجر به اثرات جسمي و رواني متعدد و بلندمدت مي گردد. رزمندگاني که در جنگ حضور مي يابند، اختلالات و محروميت از خواب را در طي حضور در جبهه و به طور شايع پس از اتمام جنگ گزارش مي نمايند ولي هنوز تحقيقات گسترده ايي در مورد اين اختلالات در جانبازان شيميايي و غيرشيميايي و تفاوت احتمالي مشکلات آنها انجام نشده است لذا اين مطالعه با هدف کلي تعيين و مقايسه اختلالات خواب در جانبازان شيميايي و غيرشيميايي جنگ تحميلي انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۹۵ نفر از جانبازان شيميايي و ۹۵ نفر از جانبازان غيرشيميايي توسط نمونه گيري طبقه بندي شده انتخاب شدند و از نظر سن، مدت حضور در جبهه، درصد صدمات، سواد، وضعيت ازدواج و … به روش همسان سازي گروهي، همگون شدند. ابزار انجام پژوهش پرسشنامه ايي شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافيک و ۵ جمله مربوط به اختلالات خواب مي باشد که از مقياس استاندارد مي سي سي پي مربوط به جنگ استخراج شده است. داده ها توسط امار توصيفي و استنباطي (آزمون کاي دو و ضريب همبستگي پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد که در مورد اشکال در بخواب رفتن، اختلاف معني داري بين دو گروه از نظر راحت بخواب رفتن (p=0.04) و ترس از شروع خوابيدن (p=0.03) وجود داشت که مبين مشکلات بيشتر جانبازان شيميايي بود. در مورد کابوسهاي شبانه تفاوت معني داري بين دو گروه وجود نداشت. در مورد اشکال در تداوم خواب تفاوت معني داري بين دو گروه بود (p=0.04). ضمنا همبستگي معني داري بين طول مدت حضور در جبهه (r=0.55) و درصد مجروح شدن (r=0.55) با کابوسهاي شبانه در مورد وقايع واقعي در جانبازان شيميايي وجود داشت. بين بيماريهاي جسمي همراه، سوء مصرف مواد با اشکال در تداوم خواب در دو گروه تفاوت معني داري بدست آمد.
نتيجه گيري: نظر به اينکه اختلالات خواب هم در جانبازان غيرشيميايي و هم به شکل شديدتر در جانبازان شيميايي وجود دارد، انجام مداخلات مشاوره اي، مراقبتي و بهداشتي جهت رفع مشکلات آنان ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد.