مقاله مقايسه ادراک لياقت دانش آموزان تيز هوش و عادي در پايه سوم راهنمايي شهر اروميه در سال تحصيلي ۱۳۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۸ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه ادراک لياقت دانش آموزان تيز هوش و عادي در پايه سوم راهنمايي شهر اروميه در سال تحصيلي ۱۳۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک لياقت
مقاله دانش آموزان تيزهوش
مقاله دانش آموزان عادي
مقاله دانش آموزان اروميه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاد علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور مقايسه ادراک لياقت دانش آموزان تيز هوش و عادي در پايه سوم راهنمايي شهر اروميه در سال تحصيلي ۸۴-۸۵ انجام گرديده است. جامعه مورد مطالعه، کليه دانش آموزان سوم راهنمايي شاغل به تحصيل در سال تحصيلي ۸۴-۸۵ در شهر اروميه هستند. گروه نمونه عبارت است از ۱۰۰ آزمودني دختر و پسر مشغول به تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان و مدارس عادي در چهار گروه (پسر تيزهوش، دختر تيزهوش، پسر عادي و دختر عادي) که از طريق انتخاب «دربست» دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه گيري تصادفي دانش آموزان مدارس عادي از ميان جامعه مورد پژوهش انتخاب گرديده اند. به منظور گردآوري اطلاعات لازم پيرامون ميزان ادراک لياقت در دانش آموزان، از مقياس ادراک لياقت هارتر (۱۹۸۲) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش هاي معمول در آمار توصيفي خلاصه و دسته بندي شد، سپس از طريق آزمون آماري «تحليل واريانس عاملي» چگونگي اختلاف موجود بين ميانگين ها مطالعه گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که دانش آموزان پسر مدارس استعدادهاي درخشان در مقايسه با دانش آموزان پسر مدارس عادي، در ادراک لياقت شناختي و لياقت رضايت مندي از خود، خود را برتر و با کفايت تر، توصيف کرده اند، ولي بين دختران مدارس استعدادهاي درخشان و دختران مدارس عادي در مولفه هاي فوق، تفاوت معناداري پيدا نشد. در ادراک لياقت فيزيکي و لياقت اجتماعي بين آزمودني هاي مدارس استعدادهاي درخشان و عادي تفاوت معني دار نبود، ولي بين دختران و پسران اين دو نوع مدرسه (صرف نظر از هوش) تفاوت معني داري وجود داشت و اين تفاوت به نفع دختران بود. بر اساس يافته ها، به طور کلي دختران در مقايسه با پسران به طور معني داري در سه مولفه شناختي، اجتماعي و فيزيکي (به جزء مولفه رضايتمندي) خود را بالاتر توصيف کرده اند.