مقاله مقايسه ارتباط بين اجزا حافظه فعال و درک جمله در بيماران مبتلا به آلزايمر و سالمندان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارتباط بين اجزا حافظه فعال و درک جمله در بيماران مبتلا به آلزايمر و سالمندان سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري آلزايمر
مقاله حافظه فعال
مقاله درک جمله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالمي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: دشواري در کسب اطلاعات جديد معمولا اولين نشانه خاموش در بيماريهاي پيشرونده مغزي نظير آلزايمر است. در اين بيماري فرايندهاي شناختي ديگر نظير درک جمله نيز دچار اشکال مي باشند. هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين حافظه فعال و درک جمله در بيماران مبتلا به آلزايمر و مقايسه آن با سالمندان سالم مي باشد.
روش بررسي: در این مطالعه مقطعي، تحليلي و مقايسه اي با مراجعه به انجمن آلزايمر ايران ۱۰ بيمار مبتلا به آلزايمر که سن آنها ۶۰ سال به بالا بود، به صورت تصادفی ساده و ۱۰ سالمند سالم به روش همتاسازی انتخاب شده و با انجام مصاحبه و تکميل پرسشنامه با بيماران مبتلا و خانواده هاي آنها، آزمون مختصر وضعيت شناختي، آزمونهاي حافظه فعال و درک جمله در مورد آنها اجرا گرديد. داده هاي حاصل با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي مستقل تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: دو گروه در آزمون هاي مدار واجي مربوط به حافظه فعال تفاوت معنادار نداشته (P=0.480)، اما در آزمونهاي اجراکننده مرکزي حافظه فعال تفاوت معنادار داشتند.(P=0.006)  همچنین در متغير درک جملات ساده (P<0.001) و پيچيده (P=0.004) تفاوت دو گروه معنادار بوده است. بين متغير مدار واجي با درک جملات ساده r=0.524)، (P=0.120 و پيچيده (r=0.790، P=0.007) و نیز اجراکننده مرکزي با درک جملات ساده (r=0.874، P<0.001) و پيچيده (r=0.667، P=0.035) در گروه بيماران مبتلا به آلزايمر، همبستگي مستقيم و ناقص وجود دارد.
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهد که بيماران مبتلا به آلزايمر در مقايسه با سالمندان سالم، در ظرفيت حافظه فعال کاهش نشان مي دهند. همچنين اختلال درک جمله در اين بيماران مربوط به منابع کاهش يافته حافظه فعال مي باشد که با اجراکننده مرکزي همبستگي بالايي دارد.