مقاله مقايسه ارتباط هيرسوتيسم با مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و هيرسوتيسم ايديوپاتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارتباط هيرسوتيسم با مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و هيرسوتيسم ايديوپاتيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيرسوتيسم
مقاله HOMA-IR
مقاله هيرسوتيسم ايديوپاتيک
مقاله تخمدان پلي کيستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: ادگي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كليشادي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيرسوتيسم در خانم ها با افزايش رشد مو در نواحي که حساس به آندروژن باشد، مشخص مي شود. شايع ترين علل هيرسوتيسم، سندرم تخمدان پلي کيستيک و هيرسوتيسم ايديوپاتيک مي باشند. نقش مقاومت به انسولين و افزايش انسولين خون به عنوان يکي از مهم ترين مکانيسم هاي ايجاد تخمدان پلي کيستيک کاملا شناخته شده است ولي در مورد نقش آن در هيرسوتيسم ايديوپاتيک اطلاعات کافي وجود ندارد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي-تحليلي در بين خانم هاي ۱۶ تا ۴۰ ساله مبتلابه هيرسوتيسم انجام گرفته است. شرح حال و معاينه فيزيکي از  بيماران مبتلا به تخمدان پلي کيستيک و هيرسوتيسم ايديوپاتيک انجام گرديد. آزمايشات هورموني و سونوگرافي براي آنان انجام و مقاومت به انسولين با استفاده از فرمول HOMA-IR در هر دو گروه بررسي و در تحليل نتايج از نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين سطح سرمي انسولين در گروه تخمدان پلي کيستيک، ۱٫۴±۱۶٫۰۴ و در گروه هيرسوتيسم ايديوپاتيک ۶٫۸۵±۷٫۳۲ ميکرو يونيت بر ميلي ليتر (P<0.001) و ميزان HOMA-IR در گروه تخمدان پلي کيستيک ۳٫۳۶±۳٫۷  و در گروه ايديوپاتيک ۱٫۷۵±۱٫۶۷ (P<0.001) و ميانگين سطح سرمي دهيدرواپي آندروسترون – سولفات در گروه تخمدان پلي کيستيک ۱±۲٫۴۸ و در گروه ايديوپاتيک ۰٫۴۶±۱٫۸۴ نانوگرم بر ميلي ليتر (P<0.001) مي باشد که نشان دهنده اختلاف معني دار بين دو گروه مي باشد. اگر چه در مورد سطح سرمي گلوکز، تستوسترون، آندروستنديون، هورمون هاي فوليکولار تفاوت معني دار بين دو گروه تخمدان پلي کيستيک وهيرسوتيسم ايديوپاتيک مشاهده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که هيرسوتيسم در هر دو گروه تخمدان پلي کيستيک وهيرسوتيسم ايديوپاتيک با مقاومت به انسولين ارتباط دارند. گرچه اين مقاومت در گروه تخمدان پلي کيستيک به طور مشخص بيشتر است.