مقاله مقايسه ارزش تشخيصي آزمون غلتيدن و ميزان هماتوکريت سرم در تشخيص زودرس پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارزش تشخيصي آزمون غلتيدن و ميزان هماتوکريت سرم در تشخيص زودرس پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسي
مقاله آزمون غلتيدن
مقاله ميزان هماتوکريت
مقاله ارزش تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلبني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پور افسر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: شايع ترين عارضه طبي بارداري و يکي ازسه علت مرگ زنان باردار، پره اکلامپسي است. شناسايي آزموني که به تشخيص زودرس اين عارضه کمک کند مهم است. مطالعه حاضر به منظور مقايسه ارزش تشخيصي آزمون غلتيدن و ميزان هماتوکريت سرم در تشخيص زودرس پره اکلامپسي انجام گرفت.
روش ها: اين پژوهش تجربي از نوع تشخيصي بر روي ۶۶۰ زن باردار ۲۸-۲۴ هفته مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان تامين اجتماعي به شکل تصادفي طبقه اي انجام شد. روش گردآوري اطلاعات شامل مشاهده و معاينه و ابزارگردآوري شامل فرم اطلاعاتي، دستگاه فشارسنج جيوه اي و گوشي پزشکي بود. هماتوکريت تمام مادران درآزمايشگاه بيمارستان، توسط دستگاه سانتريفوژسيسکمس انجام شد. دقت و صحت نتايج، به وسيله روش ميکروهماتوکريت که توسط کميته بين المللي استانداردسازي هماتولوژي به عنوان روش مرجع معرفي شده است تاييد و کنترل شد. تجزيه و تحليل اطلاعات با نرم افزار SPSSو با استفاده از آزمون هاي کاي دو و مک نمار انجام شد.
يافته ها: ميزان هماتوکريت سرم ۲۸-۲۴ هفته در زنان مبتلا و غيرمبتلا به پره اکلامپسي، تفاوت معنادار آماري داشت (P<0.01). آزمون غلتيدن نيز در هفته ۳۲-۲۸ در دو گروه، تفاوت معنادار آماري نشان داد (P<0.01). تست هماتوکريت داراي حساسيت ۶/۵۸، ويژگي ۹/۸۸، ارزش پيشگويي مثبت ۷/۳۳ و ارزش پيشگويي منفي ۷/۹۵ درصد بود. آزمون غلتيدن داراي حساسيت ۸/۶۳، ويژگي ۷/۹۱، ارزش پيشگويي مثبت ۵/۴۲ و ارزش پيشگويي منفي ۳/۹۶ درصد بود. آزمون مک نمار تطابق ۸۰ درصد بين اين دو تست در تشخيص زودرس پره اکلامپسي را نشان داد.
نتيجه گيري: ارزش تشخيصي آزمون غلتيدن و ميزان هماتوکريت سرم در تشخيص زودرس پره اکلامپسي همسان بود. توصيه مي شود تحقيقات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.