مقاله مقايسه ارزش تشخيصي قند ناشتاي پلاسما در مقايسه با تست تحمل گلوکز خوراکي ۱۰۰ گرم در غربالگري ديابت بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۳۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارزش تشخيصي قند ناشتاي پلاسما در مقايسه با تست تحمل گلوکز خوراکي ۱۰۰ گرم در غربالگري ديابت بارداري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون تحمل گلوکز خوراکي
مقاله ديابت بارداري
مقاله قند خون ناشتا
مقاله منحني ROC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفيضي ماني
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفرآبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شوقي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
تاکنون آزمايشات متفاوتي براي غربالگري ديابت بارداري معرفي شده اند. اين مطالعه با هدف مقايسه ارزش تشخيصي قند ناشتا با تست تحمل گلوکز خوراکي ۱۰۰گرم و تعيين نقطه برش مناسب از قند پلاسما انجام شده است.
روش کار
مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني بود که بر ۲۴۲ مادر باردار در شهر کرج طي سال هاي ۱۳۸۵ ۱۳۸۷ انجام شد. زنان بعد از انجام تست غربالگري گلوکز ۵۰ گرم، در صورت قند پلاسماي يک ساعته ³۱۳۰mg/dl، تحت آزمون گلوکز خوراکي ۱۰۰ گرم سه ساعته قرار گرفتند. ارزش تشخيصي قند ناشتا و قندهاي ساعات ۱تا ۳ بر اساس شاخص سطح زير منحني ROC با يکديگر مقايسه شدند. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي من ويتيني و کاي دو انجام شد.
نتايج
آزمون غربالگري گلوکز خوراکي ۵۰ گرم در ۱۰۰ نفر مثبت شد. سپس آزمون ۱۰۰ گرم گلوکز خوراکي تشخيصي براي اين تعداد انجام گرديد که ۳۶ نفر مبتلا به ديابت بارداري شناخته شدند. با استفاده از سطوح زير منحني براي قند ناشتاي پلاسما (۰٫۷۵)، يک ساعنه (۰٫۸۷)، دو ساعته (۰٫۹۵) و سه ساعته (۰٫۷۵) مشخص گرديد که قند خون ناشتا با نقطه برش³۹۱mg/dl  داراي حساسيت ۶۳٫۸۹ و ويژگي ۷۶٫۵۶% براي تشخيص ديابت بارداري است. در تست تحمل گلوکز خوراکي ۱۰۰ گرم نيز، قند ساعت دوم با نقطه برش³۱۵۳mg/dl  داراي بالاترين حساسيت (۹۱٫۶۷%) و ويژگي (۸۹٫۰۶%) مي باشد.
نتيجه گيري
قند خون دو ساعته با نقطه برش ³۱۵۳mg/dl بهترين حساسيت و ويژگي را در تشخيص ديابت بارداري داشت. بنابراين جهت غربالگري ديابت بارداري تست گلوکزخوراکي ۱۰۰ گرم پيشنهاد مي شود.