مقاله مقايسه ارزش تشخيصي Anti-cyclic citrullinated peptide antibody و فاکتور روماتوئيد در تشخيص آرتريت روماتوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارزش تشخيصي Anti-cyclic citrullinated peptide antibody و فاکتور روماتوئيد در تشخيص آرتريت روماتوئيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتريت روماتوئيد
مقاله تشخيص
مقاله Anti-CCP؛ فا کتور روماتوئيد
مقاله ارزش تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزجاهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري پرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آرتريت روماتوئيد (RA) نوعي بيماري خودايمني مزمن با سير پيشرونده است که نياز به تشخيص زودرس و درمان به موقع و جدي دارد. ارزش تشخيصي آنتي بادي هاي ضدسيتروليني (Anti-CCP) در تشخيص زودرس RA در مطالعات متعددي نشان داده شده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين و مقايسه ارزش تشخيصي Anti-CCP  و فاکتور روماتوئيدي (RF) براي RA انجام شد.
روش بررسي: تحقيقي با طراحي کارآزمايي باليني از نوع تشخيصي روي ۲۵۵ بيمار RA که تشخيص بيماري بر اساس معيارهاي تشخيصي کالج روماتو لوژي آمريکا (ACR) در آنان تاييد شده بود و ۲۹۰ بيمار غير RA انجام شد. نمونه سرم از کليه بيماران و غيربيماران جهت سنجش Anti-CCP و RF گرفته شد. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت (PPV)، ارزش اخباري منفي (NPV) و نسبت درست نمايي مثبت (LR+) و نسبت درست نمايي منفي (LR-) و حدود اطمينان ۹۵ درصد آنها با درنظر گرفتن علايم باليني معيارهاي ACR به عنوان استاندارد تشخيصي برآورد گرديد.
يافته ها: Anti-CCP در ۲/۷۹ درصد و فاکتور روماتوئيد در ۱/۷۲ درصد و هر دو آنتي بادي در ۳/۱۳ درصد بيماران RA مثبت بودند. در ۴۷/۸ درصد بيماران RA سرونگاتيو، آزمون AntiCCP مثبت بود. حساسيت، ويژگي، PPV، NPV، LR+  و LR- براي Anti-CCP در تشخيص RA بترتيب ۲/۷۹ درصد، ۸/۹۴ درصد، ۹۳ درصد، ۸/۸۳ درصد و ۵/۱۳ درصد و براي RF  بترتيب ۱/۷۲ درصد، ۶/۹۰ درصد، ۲/۸۷ درصد، ۷/۷۸ درصد، ۸۱/۶ و ۲۶/۰ و براي هر دو آنتي بادي ۷/۶۴ درصد، ۵/ ۹۷ درصد، ۹/۹۵ درصد، ۸/۷۵ درصد، ۸/۲۶ درصد و ۳۶/۰ درصد بود. آزمون مثبت Anti-CCP براي تشخيص RA سرونگاتيو، ويژگي ۶/۸۹ درصد و PPV معادل ۸۵ درصد را نشان داد.
نتيجه گيري: Anti-CCP از نظر شاخص هاي تشخيصي نسبت بهRF  خصوصا در تشخيص RA سرونگاتيو برتري دارد. بهرحال وجود دو آنتي بادي با هم از هر کدام به تنهايي ارزش تشخيصي بيشتري را نشان ميدهد.