مقاله مقايسه ارقام پاييزه کلزا به منظور تعيين رقم مناسب منطقه ساوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در كشاورزي پويا از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارقام پاييزه کلزا به منظور تعيين رقم مناسب منطقه ساوه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله عملکرد روغن
مقاله عملکرد دانه
مقاله درصد روغن
مقاله تعداد غلاف
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي محمدشريف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ارقام کلزاي پاييزه، تحقيقي در قالب طرح آزمايشي بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار و طي دو سال زراعي ۸۳-۸۲ و ۸۴-۸۳ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه واقع در شهرک دانشگاهي اجرا شد.تيمارهاي آزمايشي شامل ۵ رقم کلزا به اسامي اوکاپي، اورينت، ليکورد، اپرا و سين ۴ است. نتايج تجزيه واريانس مرکب دو ساله نشان داد که صفات عملکرد دانه، ميزان (درصد) روغن دانه و عملکرد روغن، تعداد غلاف در بوته معني دار شد، به طوري که بالاترين ميزان عملکرد دانه و روغن، از رقم اپرا به ترتيب با متوسط ۳۹۱۹ و ۱۵۸۷ کيلوگرم در هکتار حاصل شد. بيشترين تعداد غلاف در بوته (۱۰۵)، تعداد دانه در غلاف (۲۹٫۷۵)، درصد روغن (۴۰٫۵)، وزن هزاردانه (۴٫۱۲۵) به عنوان مهم ترين جز عملکرد دانه از رقم اوکاپي به دست آمد. با توجه به نتايج به دست آمده رقم اوپرا با عملکرد دانه ۳۹۱۹ و ۴۰ درصد روغن، ۱۵۸۷ کيلوگرم در هکتار عملکرد روغن در شرايط آب و هوايي منطقه ساوه، به نظر مي رسد که کشت رقم اوپرا در اين منطقه مناسب باشد.