مقاله مقايسه استانداردهاي آموزش بيمار و خانواده وزارت بهداشت ايران با کميسيون مشترک اعتباربخشي مراکز بهداشتي، درماني آمريکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه استانداردهاي آموزش بيمار و خانواده وزارت بهداشت ايران با کميسيون مشترک اعتباربخشي مراکز بهداشتي، درماني آمريکا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردهاي مرجع
مقاله آموزش بيماران
مقاله بهداشت و تندرستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: راهداري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به نقش آموزش بيمار و خانواده در فرايند مراقبت بيمار، کميسيون مشترک اعتباربخشي مراکز بهداشتي و درماني آمريکا در برنامه اعتباربخشي بيمارستاني خود، استانداردهاي آموزش بيمار و خانواده را تدوين کرده است. از طرفي تحقيقات انجام شده حاکي است که استانداردهاي بيمارستاني وزارت بهداشت ايران چندان کامل و جامع نيست. با اين اوصاف با انجام يک مطالعه توصيفي، تطبيقي بر آن شديم تا از وضعيت استانداردهاي آموزش بيمار و خانواده وزارت بهداشت آگاه شويم.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تطبيقي در سال ۱۳۸۶ استانداردهاي بيمارستاني (فرم استاندارد اجرايي ارزشيابي شماره ب) مربوط به آموزش بيمار وزارت بهداشت ايران (۴ گزاره) با استانداردهاي آموزش بيمار و خانواده کميسيون مشترک اعتباربخشي مراکز بهداشتي – درماني آمريکا (کميسيون مشترک) (۱۰ گزاره) مقايسه شد. روش گردآوري داده ها، استفاده از اطلاعات موجود و ابزار مورد استفاده چک ليستي بود که بر اساس استانداردهاي آموزش بيمار و خانواده کميسيون مشترک تهيه شد. تحليل داده ها با استفاده از جداول تطبيقي و روش هاي آمار توصيفي انجام گرفت.
يافته ها: ميزان تطابق استانداردهاي بيمارستاني وزارت بهداشت با استانداردهاي آموزش بيمار و خانواده کميسيون مشترک به ميزان ۴۰ درصد تطابق نسبي و ۶۰ درصد عدم تطابق بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه، مي توان گفت که آموزش بيمار و خانواده هيچ جايگاهي در استانداردهاي بيمارستاني وزارت بهداشت ندارد. بنابراين تدوين استانداردهاي آموزش بيمار و خانواده بايد مورد توجه قرار گيرد.