مقاله مقايسه استحكام باند دندان‌ هاي كامپوزيتي و آكريلي به آكريل ‌هاي بيس دنچر گرماپخت و خود به خود پليمريزه شونده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه استحكام باند دندان‌ هاي كامپوزيتي و آكريلي به آكريل ‌هاي بيس دنچر گرماپخت و خود به خود پليمريزه شونده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين
مقاله استحكام باند
مقاله دندان مصنوعي آكريلي
مقاله كامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: اميرجان افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جدا شدن دندان ‌هاي مصنوعي از آکريل‌ بيس دنچر يکي از مشکلات عمده در بيماراني است که از دنچر استفاده مي ‌کنند. با توجه به اتلاف وقت و هزينه در اصلاح و مرمت دنچر‌ها و همچنين هزينه گزاف دندان ‌هاي مصنوعي خارجي، هدف اين مطالعه مقايسه استحکام باند دندان ‌هاي کامپوزيتي و آکريلي ايده ‌آل ‌ماکو ايراني و آيووکلار خارجي به آکريل ‌هاي گرماپخت و خود به ‌خود پليمريزه‌ شونده بود.
روش بررسي: تحقيق به روش تجربي و در محيط آزمايشگاهي انجام شد. از دو نوع رزين بيس (گرماپخت و فوري) و ۴ دندان مصنوعي (آکريلي مرجان نيو، کامپوزيتي گلامور (هر دو ايراني) و کامپوزيتي و آکريلي ليختن اشتاين) استفاده شد و بدين ترتيب، ۸ گروه مورد بررسي قرار گرفتند، که هر گروه شامل ۱۴ نمونه بود. در نمونه‌ هاي باند شده به رزين فوري از رزين (England،Dentsply، Repid Repair) و در نمونه ‌هاي باند شده به رزين گرماپخت از رزين (England، Dentsply، Selectaplus H/Trevalon) استفاده شد. براي بررسي استحکام باند از نيروي برشي در دستگاه Universal testing machine استفاده و داده‌ ها با آزمون ۲-way ANOVA آناليز شدند.
يافته ‌ها: در رزين گرماپخت، دندان‌ هاي آکريلي بالاترين استحکام باند را داشتند و تفاوت معني ‌داري با هم نداشتند (P=0.632). اما بين استحکام باند اين دندان‌ ها و دندان‌ هاي کامپوزيتي گلامور و آيووکلار اختلاف معني‌ داري يافت شد. در رزين فوري، دندان ‌هاي آکريلي و همچنين کامپوزيتي گلامور از لحاظ استحکام باند تفاوت معني ‌داري با هم نداشتند و بالاترين استحکام باند را به خود اختصاص دادند، ولي دندان آيووکلار کامپوزيتي داراي پايين ‌ترين استحکام باند بود که با ساير دندان ‌ها اختلاف معني ‌داري داشت (P<0.05). در دندان ‌هاي آکريلي بالاترين استحکام باند در شرايط استفاده ار رزين گرماپخت بود که با نوع فوري تفاوت معني‌ داري داشت (P<0.05) ولي دندان ‌هاي کامپوزيتي در هر دو نوع رزين از لحاظ استحکام باند تفاوت معني‌ داري نداشتند (P>0.05).
نتيجه ‌گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، نوع دندان مصنوعي و روش پليمريزاسيون رزين بيس دنچر مي‌ تواند نيروي شكست را تحت تاثير قرار دهد.