مقاله مقايسه استحکام فشاري و کششي قطري دو نوع کامپوزيت نانو و دو نوع کامپوزيت هيبريد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه استحکام فشاري و کششي قطري دو نوع کامپوزيت نانو و دو نوع کامپوزيت هيبريد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزيت‌ هيبريد
مقاله کامپوزيت نانو
مقاله استحکام کششي
مقاله استحکام فشاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كاظمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدعبدالحجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مواد ترميمي در خلال تعبيه در دهان و نيز هنگام عمل جويدن بايد در برابر نيروهاي وارده پايداري کنند، به همين سبب خواص مکانيکي اين مواد از اهميت خاصي برخوردار است. هدف از اين مطالعه بررسي استحکام کششي و فشاري مواد کامپوزيتي نانو و هيبريد است.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه تجربه – آزمايشگاهي بر روي دو گروه کامپوزيت هيبريد (Diafil, Swectrum) و دو گروه کامپوزيت نانوفيلد (Nex comp, Synergy nano) انجام شد. کامپوزيت‌ها در قالب ‌هاي مخصوص قرار گرفته و پس از کيور کردن کامپوزيت ‌ها و جدا کردن نمونه ‌ها از قالب ‌ها در ظرف ‌هاي مجزا و تاريک حاوي آب مقطر به مدت يک هفته نگهداري شدند، در نهايت نمونه‌ ها توسط دستگاه يونيورسال با سرعت mm/min 1 تحت آزمايش استحکام فشاري و کششي قطري قرار گرفتند. داده‌ها توسط آزمون ANOVA و دانکن با سطح معني داري ۰٫۰۵ مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که هيچ ‌گونه تفاوت آماري معني داري از جهت استحکام فشاري بين دو نوع کامپوزيت نانو و دو نوع کامپوزيت هيبريد به طور جداگانه وجود ندارد (
P>0.05). کامپوزيت Nex comp حداقل استحکام کششي قطري را نشان داد (P<0.05). اختلاف استحکام کششي قطري بين سه گروه ديگر معني دار نبود.
نتيجه گيري: استحکام فشاري گروه هاي کامپوزيتي مشابه همديگر بودند اما ميزان استحکام کششي قطري Nex comp (از کامپوزيت هاي نانو) پايين تر از ديگر کامپوزيت هاي نانو و هيبريد بود.