مقاله مقايسه استرس شغلي در مديران مدارس با منبع کنترل دورني-بيروني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه استرس شغلي در مديران مدارس با منبع کنترل دورني-بيروني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منبع کنترل (دروني-بيروني)
مقاله استرس شغلي مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوي نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكيب عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منبع کنترل به عنوان يکي از ويژگي هاي شخصيتي، بر بسياري از جنبه هاي رفتاري مديران و کارکنان تاثير گذار است. هدف اصلي اين پژوهش مقايسه ميزان استرس شغلي در مديران مدارس با منبع کنترل دروني و بيروني بود. جامعه آماري مورد مطالعه کل مديران مدارس در مقاطع مختلف شهرستان تربت جام و نمونه شامل ۱۲۰ نفر (۵۸ مرد و ۶۲ زن)، که با روش نمونه گيري لايه اي-تصادفي انتخاب شدند. پرسشنامه هاي منبع کنترل راتر و استرس شغلي (قاسمي، ۱۳۷۷) ابزارهاي اين پژوهش را شامل مي شدند. براي تحليل داده ها از تحليل واريانس يک طرفه، تحليل واريانس دو طرفه و آزمون تعقيبي توکي استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که بين ميزان استرس شغلي مديران با منبع کنترل دروني-بيروني تفاوت معناداري وجود ندارد، همچنين بين ميزان استرس شغلي مديران زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد و دو عامل جنسيت و منبع کنترل در استرس شغلي مديران با يکديگر تعامل ندارند اما ميزان استرس مديران با سوابق مختلف، تفاوت معناداري وجود داشت، مديران با سابقه بيش از ۱۰ سال، نسبت به مديران با سابقه زير ۵ سال از استرس کمتري برخوردار بودند.