مقاله مقايسه استرس ملايم با استرس صدا بر حافظه و يادگيري در دوران نخست پس از تولد در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه استرس ملايم با استرس صدا بر حافظه و يادگيري در دوران نخست پس از تولد در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوران اوليه پس از تولد
مقاله يادگيري و حافظه
مقاله اجتنابي غيرفعال
مقاله موش
مقاله دستكاري + تزريق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلمقاش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرممدوف حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: محرك هاي استرس زاي مختلف، اثرات متفاوتي بر حافظه و يادگيري دارند. با پيشرفت تكنولوژي انسان ها در معرض عوامل استرس زاي گوناگوني قرار دارند. لذا اين مطالعه به منظور مقايسه اثرات اعمال استرس ملايم همراه با استرس صدا بر حافظه و يادگيري در موشهاي صحرايي با تست اجتنابي غيرفعال انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه از ۲۴ سر موش صحرايي نر نژاد وسيتار ۲۲ روزه به وزن تقريبي ۵۵ گرم استفاده شد. رتهاي نر به چهار گروه شش تايي تقسيم شدند، گروه (I+H) تحت استرس تزريق زيرجلدي سديم كلرايد %۰٫۹ با استرس هندلينگ، گروه (I+N) تحت استرس تزريق زير جلدي سديم كلرايد ۰٫۹% با هندلينگ به علاوه استرس صدا، گروه (N) تحت استرس صدا قرار گرفته و گروه كنترل (C) تحت هيچ استرس قرار گرفت. موشهاي سه گروه اول روزانه به مدت ۴ هفته تحت استرس قرار داشتند. در پايان موشها تحت تست احترازي غير فعال قرار گرفته و باهم مقايسه شدند.
يافته ها: زمان تاخير حيوانات در ورود به محفظه تاريك به طور معناداري در گروه (I+H) در مقايسه با گروه هاي (I+N) و (N) افزايش يافت (p=0.01). اما استفاده از استرس صدا همراه با استرس تزريق – هندلينگ به طور معناداري سبب كاهش حافظه و يادگيري در گروه  (I+N)در مقايسه با سه گروه ديگر شد (p=0.01).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه استرس ملايم همراه با استرس صدا سبب كاهش يادگيري و حافظه در دوران نخست پس از تولد در موشهاي صحرايي نر ميشود.