مقاله مقايسه استرس کارکنان دانشگاه پيام نور همدان با همکارانشان در دانشگاه بو علي سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۶۴ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه استرس کارکنان دانشگاه پيام نور همدان با همکارانشان در دانشگاه بو علي سينا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله کارکنان پيام نور
مقاله دانشگاه بوعلي سينا
مقاله پرسشنامه آزمون آماري
مقاله ميانگين
مقاله کارکنان اداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مقايسه ميزان و منابع استرس شغلي کارکنان دانشگاههاي پيام نور و بوعلي سيناست.
روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري آن را همه کارکنان دانشگاه پيام نور، به استثناي اعضاي هيات علمي و همکارانشان در دانشگاه بوعلي سينا تشکيل داده اند که از طريق روش برابر سازي انتخاب شده بودند.
ابزار پژوهش، پرسشنامه اي چهار بخشي شامل راهنماي پاسخگو، اطلاعات جمعيت شناختي، پرسشنامه ۲۲ سوالي کوپر و يک پرسش باز در رابطه با ساير عوامل استرس زا بوده است.
يافته هاي توصيفي ارايه شده و استرس کارکنان دو دانشگاه، با استفاده از آزمون آماري t، براي گروههاي مستقل تحليل شده است. نتايج به دست آمده نشان داده است که مهمترين عوامل استرس زاي شغلي در کارکنان دانشگاه پيام نور، به ترتيب، سنگيني کار، بي توجهي روسا به مشکلات کاري و فشار ناشي از پايان مهلت مقرر کار و از نظر کارکنان دانشگاه بوعلي سينا سنگيني کار، سطح دستمزد و فشار ناشي از پايان مهلت مقرر کار بوده است.