مقاله مقايسه استفاده از مقياس كارپنتركوستان با مقياس گروه ملي داده هاي ديابت در ارزيابي پيامدهاي نامطلوب بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه استفاده از مقياس كارپنتركوستان با مقياس گروه ملي داده هاي ديابت در ارزيابي پيامدهاي نامطلوب بارداري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارپنتركوستان
مقاله گروه هاي داده ملي ديابت
مقاله بارداري
مقاله ديابت بارداري
مقاله پيامد بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي فرد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بصيرت زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تشخيص زودرس ديابت بارداري به منظور پيشگيري از عوارض آن اهميت زيادي دارد. معيارهاي تشخيصي متفاوتي براي تشخيص ديابت بارداري ارايه شده است. اين مطالعه با هدف مقايسه ارزيابي پيامد نامطلوب بارداري توسط معيار كارپنتركوستان و گروه ملي داده هاي ديابت (National Diabetes Data Group: NDDG) انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كوهورت بر روي ۲۰۰ زن باردار تحت مراقبت پري ناتال كه بر اساس معيار گروه ملي داده هاي ديابت، تست چالش گلوكز غير طبيعي و تست تحمل گلوكز طبيعي داشتند و ۲۰۰ نفر زن باردار (گروه مقايسه) كه تست چالش گلوكز طبيعي داشتند، انجام شد. بيماران در سه گروه GCT طبيعي،GTT  طبيعي بر اساس هر دو معيار و گروهي كه فقط از نظر معيار كارپنتر كوستان GTT غير طبيعي بودند از نظر پيامدهاي نامطلوب بارداري از جمله افزايش وزن زمان تولد، پره اكلامپسي، پارگي زودرس كيسه آب و نياز به سزارين مقايسه شدند.
يافته ها: با استفاده از معيار كارپنتر ۲۴ نفر (%۶) از افراد تست طبيعي بر اساس معيار گروه ملي داده هاي ديابت در گروه غير طبيعي قرار گرفتند. پيامدهاي پارگي زودرس (CI95%: 1.14-4.35 و OR=2.23)، سزارين (CI95%: 1.05-2.84، OR=1.73) و ماكروزومي (CI95%: 1.54-9.01، OR=3.73) در افرادي كه از نظر هر دو معيار GTT طبيعي داشتند بطور معني داري بيشتر از افراد كاملا طبيعي (مقايسه) بود. ولي شانس پره اكلامپسي (CI95%: 0.79-8.73 و OR=2.64) بين دو گروه فوق اختلاف معني داري نداشت. شانس سزارين (CI95%: 0.92-17.8 و OR=4.06) و پره اكلامپسي (CI95%: 0.77-25.7، OR=2.23) در گروهي كه فقط با معيار كارپنتر كوستان نتيجه غير طبيعي داشتند بيشتر از افرادي بود كه توسط هر دو معيار طبيعي بودند. وجود حداقل يكي از عوارض مورد بررسي (CI95%: 1.01-12.8، OR=7.6) در گروهي كه فقط با معيار كارپنتر كوستان نتيجه غير طبيعي داشتند بطور معني داري بيشتر از افرادي بود كه توسط هر دو معيار طبيعي بودند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه شانس پيامدهاي نامطلوب بارداري در گروهي از زنان كه توسط معيار گروه ملي داده هاي ديابت، طبيعي ولي توسط معيار كارپنتر براي آنها تشخيص ديابت بارداري مطرح مي شود بيشتر از زنان با GCT طبيعي مي باشد.