مقاله مقايسه اسيدهاي چرب غيراشباع در بيماران افسرده اقدام كننده به خودكشي و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اسيدهاي چرب غيراشباع در بيماران افسرده اقدام كننده به خودكشي و افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله اقدام به خودكشي
مقاله اسيدهاي چرب غير اشباع
مقاله كروماتوگرافي گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدي خرمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاج حسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نقش اسيدهاي چرب غير اشباع بخصوص امگا -۳ در بسياري از بيماريها به اثبات رسيده است. ولي وضعيت اين اسيدهاي چرب در افراد افسرده مشخص نيست. لذا در اين مطالعه به مقايسه ميزان اسيدهاي چـرب ايكوزاپنتاانوئيك اسيد(EPA) و دوكوزاهگزاانوئيك اسيد (DHA) در بيماران افسرده و اقدام كننده به خودكشي و افراد سالم پرداخته شده است.
مواد و روشها: در اين مطالعه مورد شاهدي پس از بررسي افسردگي بيماران با تست بك، ميزان اسيدهاي چرب DHA و EPA در ۲۷ بيمار افسرده، ۳۲ بيمار اقدام كننده به خودكشي و ۳۵ فرد سالم، با روش كروماتوگرافي گازي اندازه گيري شده و سپس با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: ميزان DHA در افراد افسرده (۰٫۲۲±۲٫۴۸ ميلي گرم در دسي ليتر)، اقدام كننده به خودكشي (۰٫۲۴±۲٫۲۵ ميلي گرم در دسي ليتر) و در گروه كنترل (۰٫۱۳±۴٫۶ ميلي گرم در دسي ليتر) بود (P<0.001). ولي بين دو گروه افسرده و اقدام كننده به خودكشي اختلاف معني داري ديده نشد. ميانگين اسيد چرب EPA در گروه اقدام كننده به خودكشي (۰٫۰۵± ۰٫۴۴ ميلي گرم در دسي ليتر) بود كه كمتر از گروههاي كنترل (۰٫۱۱±۰٫۹۵ ميلي گرم در دسي ليتر) و افسرده (۰٫۲۰±۰٫۸۴ ميلي گرم در دسي ليتر) بود (۰۰۱/۰>p).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه ميزان DHA و EPA با اقدام به خودكشي در افراد افسرده، ارتباط نزديكي دارد ولي افسردگي هاي ضعيف تر فقط با ميزان DHA ارتباط داشته و با EPA بدون ارتباط مي باشد.