مقاله مقايسه اسکن سستاميبي با سونوگرافي در لوکاليزاسيون آدنوم پاراتيروييد در هيپرپاراتيروييديسم اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اسکن سستاميبي با سونوگرافي در لوکاليزاسيون آدنوم پاراتيروييد در هيپرپاراتيروييديسم اوليه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوگرافي
مقاله اسکن
مقاله لوکاليزاسيون
مقاله هيپرپاراتيروييديسم اوليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سروش احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي اميرپژمان
جناب آقای / سرکار خانم: هدايت انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اکسپلور دو طرفه گردن روش استاندارد خوبي براي لوکاليزاسيون آدنوم پاراتيروييد در هيپرپاراتيروييديسم اوليه مي باشد. ولي تمام جراحان تجربه کافي براي اکسپلور دقيق گردن را ندارند. اما روش هاي جديد جراحي براي اکسپلور يک طرفه گردن، حداقل تهاجم را دارند. بنابراين لوکاليزاسيون دقيق قبل از عمل مي تواند باعث کاهش زمان و تنش جراحي شود.
مواد و روش ها: در مطالعه اي از نوع مطالعات آينده نگر ارزشيابي تست هاي تشخيصي ۸۰ بيمار با هيپرپاراتيروئيدي اوليه اثبات شده به واسطه کلسيم و پاراتورمون بالا مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج سونوگرافي غدد پاراتيروييد با يافته هاي حين جراحي و نتايج اسکن تکنسيوم مقايسه شدند. همچنين معيارهايي مثل وزن آدنوم، کلسيم قبل از عمل و سطح پاراتورمون بيماراني که آدنوم آنها با اسکن يا سونوگرافي لوکاليزه شده يا نشده بود، با آزمون Student-t test مقايسه شد.
يافته ها: سونوگرافي، غده پاراتيروئيد بزرگ شده را در ۶۱ نفر از ۸۰ بيمار (
۷۶٫۳%) به درستي نشان داد که حساسيت ۸۳٫۵% و ارزش اخباري مثبت ۸۹٫۷% داشت. اسکن تکنسيوم نيز در ۶۳ بيمار (۷۸٫۸%) مثبت بود که حساسيت ۸۵% و ارزش اخباري مثبت ۹۱٫۳% داشت. هيچ اختلاف معني داري بين سونوگرافي و اسکن تکنسيوم در لوکاليزاسيون آدنوم پاراتيروئيد در اين مطالعه وجود نداشت. ارتباط معني داري بين سطح پاراتورمون و لوکاليزاسيون آدنوم پاراتيروئيد توسط اسکن تکنسيوم وجود داشت .(P=0.01) وقتي هر دو روش اسکن تکنسيوم و سونوگرافي در لوکاليزاسيون آدنوم پاراتيروئيد بررسي شدند، در ۷۳ بيمار (۹۱٫۳%) به درستي محل آدنوم را نشان دادند که حساسيت ۹۷٫۳% و ارزش اخباري مثبت ۹۳٫۵% داشتند.
نتيجه گيري: سونوگرافي، روش حساس و دقيقي جهت لوکاليزاسيون آدنوم پاراتيروئيد در هيپرپاراتيروييديسم اوليه بوده و در کارايي قابل مقايسه با اسکن تکنسيوم مي باشد. بر اساس نتايج به دست آمده، استفاده از يکي از دو روش عنوان شده جهت لوکاليزاسيون آدنوم پاراتيروئيد و در صورت منفي شدن، استفاده از روش ديگر توصيه مي شود.