مقاله مقايسه اضطراب، افسردگي، پرخاشگري و عملکرد تحصيلي دانش آموزان داراي ناپدري، نامادري و پدر و مادر واقعي شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اضطراب، افسردگي، پرخاشگري و عملکرد تحصيلي دانش آموزان داراي ناپدري، نامادري و پدر و مادر واقعي شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله پرخاشگري
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نيسي عبدالكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اين پژوهش مقايسه افسردگي، پرخاشگري، اضطراب و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي داراي ناپدري يا نامادري و دانش آموزان داراي پدر و مادر واقعي شهرستان اهواز بود. حجم نمونه در اين پژوهش ۲۱۶ دانش آموز پايه سوم راهنمايي (۷۲ نفر داراي ناپدري، ۷۲ نفر داري نامادري و ۷۲ نفر داراي پدر و مادر واقعي) بودند که به صورت تصادفي خوشه اي چند مرحله اي از بين مدارس راهنمايي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق جهت جمع آوري اطلاعات عبارتند از پرسشنامه افسردگي «بک» پرسشنامه پرخاشگري «ايزنگ» پرسشنامه اضطراب عمومي(ANQ)  و معدل نوبت اول سال تحصيلي بود. داده ها با استفاده از روش آماري آنوا (ANOVA) تجزيه و تحليل شد. بر اساس نتايج به دست آمده ميزان افسردگي و اضطراب دانش آموزان داراي ناپدري، نامادري به طور معني داري بيشتر از دانش آموزان داراي پدر و مادر واقعي بود. قابل همچنين ميزان افسردگي و اضطراب دانش آموزان داراي ناپدري به طور معني داري بيشتر از دانش آموزان داراي نامادري بود. عملکرد تحصيلي دانش آموزان داراي ناپدري و نامادري به طور معني داري کمتر از دانش آموزان داراي پدر و مادر واقعي بود. از نظر ميزان پرخاشگري در دانش آموزان داراي ناپدري و نامادري با دانش آموزان داراي پدر و مادر واقعي تفاوت معني داري مشاهده نشد.