مقاله مقايسه اضطراب رياضي گونه هاي مختلف كمال گرايي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان خرمشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اضطراب رياضي گونه هاي مختلف كمال گرايي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان خرمشهر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله كمال گرايي
مقاله آموزش رياضي
مقاله كمال گراي بهنجار
مقاله كمال گراي نابهنجار
مقاله ناكمال گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركابدار قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش شناسايي گونه هاي مختلف كمال گرايي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان خرمشهر و مقايسه اضطراب رياضي دانش آموزان بر مبناي گونه كمال گرايي آنها بود. به اين منظور نمونه اي به حجم ۲۳۲ دانش آموز (۱۲۰ پسر و ۱۱۲ دختر) به صورت خوشه اي چند مرحله اي از مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان خرمشهر در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ انتخاب شد. براي سنجش كمال گرايي و اضطراب رياضي دانش آموزان به ترتيب از مقياس كمال گرايي چند بعدي فراست و مقياس اضطراب رياضي فنما – شرمن استفاده شده است. ملاك اطلاع بيزي (BIC) نشان داد كه با مقياس كمال گرايي چند بعدي فراست دانش آموزان را مي توان به سه گروه تفكيك كرد. با استفاده از تجزيه و تحليل خوشه اي دانش آموزان به سه گروه كمال گراي بهنجار، كمال گراي نابهنجار و ناكمال گرا رده بندي شدند. نتايج تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه نشان داد كه اضطراب رياضي بين انواع گونه هاي كمال گرايي اختلاف معنادار دارد (P<0.05). با استفاده از آزمون تعقيبي شفه مشخص شد كه دانش آموزان كمال گراي بهنجار، اضطراب رياضي كمتري در مقايسه با دانش آموزان كمال گراي نابهنجار و ناكمال گرا دارند (P<0.05).