مقاله مقايسه اضطراب صفتي، اضطراب حالتي و اعتماد به نفس ورزشکاران مرد در ورزش هاي گروهي و ورزش هاي انفرادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اضطراب صفتي، اضطراب حالتي و اعتماد به نفس ورزشکاران مرد در ورزش هاي گروهي و ورزش هاي انفرادي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضظراب صفتي
مقاله اضطراب حالتي
مقاله اعتماد به نفس
مقاله ورزشهاي انفرادي
مقاله ورزشهاي گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به مقايسه اضطراب صفتي، مولفه هاي اضطراب حالتي و اعتماد به نفس در ورزشکاران ورزش هاي گروهي (واليبال، بسكتبال و هندبال) و ورزش هاي انفرادي (كشتي، دو و ميداني و بدمينتون) مي پردازد. جامعه آماري پژوهش شامل ورزشکاران مرد كشور در رشته هاي مذكور مي باشد. براي هر رشته ۹۰ نفر و دركل ۵۴۰ نفر از دوازده استان كشور به صورت تصادفي خوشه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از آزمون اضطراب رقابت ورزشي (a=0.825) (SCAT) و سياهه اضطراب حالتي رقابتي ايلي نويز(CSAI-2) ، (a=0.839) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آزمون t و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و نتايج نشان داد، ورزشكاران ورزشهاي انفرادي درمقايسه با ورزشكاران ورزشهاي گروهي داراي اضطراب صفتي بيشتر (P<0.05) و اعتماد به نفس كمتري (P<0.05) هستند. اما بين مولفه هاي شناختي اضطراب حالتي دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد. بين مولفه شناختي و بدني اضطراب حالتي و نيز مولفه شناختي اضطراب حالتي با اضطراب صفتي همبستگي معني دار مثبت (P=0.05) وجود دارد. ولي ارتباط مولفه شناختي اضطراب حالتي با اعتماد به نفس همبستگي معني دار منفي ضعيفي در سطح (P=0.05) وجود دارد. همچنين بين مولفه بدني اضطراب حالتي با اعتماد به نفس همبستگي معني دار منفي و بين مولفه بدني اضطراب حالتي با اضطراب صفتي رابطه مثبت (P=0.05) وجود دارد.