مقاله مقايسه اضطراب مرگ، خوش بيني و شوخ طبعي بين پرستاران زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن و فرهنگ از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اضطراب مرگ، خوش بيني و شوخ طبعي بين پرستاران زن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب مرگ
مقاله خوش بيني
مقاله شوخ طبعي
مقاله پرستاران زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارپور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقايسه اضطراب مرگ، خوش بيني و شوخ طبعي در ميان پرستاران زن شاغل در بخش هاي مختلف بيمارستان گلستان اهواز بود. جامعه آماري اين تحقيق کليه پرستاران زن بيمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۸۹ بود که به تفکيک در ۷ بخش کلي اورژانس، مراقبت هاي ويژه، کليه، جراحي، اعصاب و روان، اتاق عمل و داخلي و اطفال، مشغول به کار بودند. از اين جامعه تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي بکاررفته در اين تحقيق عبارت بودند از: مقياس اضطراب مرگ کالت لستر، پرسشنامه خوش بيني (ASQ) و مقياس شوخ طبعي (مارتين و لفکورت)، که همگي از اعتبار و پايايي قابل قبول برخوردارند. پژوهش حاضر از نوع علي _ مقايسه اي بود که براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد. بر اساس يافته هاي بدست آمده بين پرستاران زن شاغل در بخش هاي مختلف بيمارستان از لحاظ اضطراب مرگ تفاوت معني داري وجود داشت. ليکن از لحاظ ساير متغيرها تفاوت معني داري مشاهده نشد.