مقاله مقايسه افزودن ميدازولام ونئوستيگمين به بوپيوا کايين به روش کودال در کاهش درد بعد از اعمال جراحي تحتاني شکم در اطفال ۸-۲ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه افزودن ميدازولام ونئوستيگمين به بوپيوا کايين به روش کودال در کاهش درد بعد از اعمال جراحي تحتاني شکم در اطفال ۸-۲ سال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودال
مقاله ميدازولام
مقاله نئوستيگمين
مقاله بوپيواكايين
مقاله بي دردي بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مزيت مهم آنستزي رژيونال برطرف کردن درد بدون نياز به نارکوتيک ها در دوره پس از عمل مي باشد که منجر به ترخيص سريع تر از ريکاوري و نيز برگشت سريع تر هوشياري درکودکان مي شود. هدف از اين پژوهش مقايسه افزودن ميدازولام و نئوستيگمين به بوپيوا کايين به روش کودال در کاهش درد بعد از اعمال جراحي تحتاني شکم در اطفال ۸-۲ سال مي باشد.
مواد و روش ها: در طي يک مطالعه تجربي از نوع کارآزمايي بـاليني تصادفي دو سو کور اطفال (۴۵ نفر) به طور کاملا تصادفي در يکي از گروه هاي ميدازولام، نئوستيگمين و پلاسبو قرار گرفتند. القا بي هوشي به صورت استنشاقي، با هالوتان و اکسيژن انجام شد. در گروه اول بـوپيـواکايـين ۰٫۲۵ درصد بــه مــقدار ۰٫۵ ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم همراه ميدازولام به مقدار ۵۰ ميکروگرم به ازاي هر کيلوگرم، در گروه دوم بوپيواکايين ۰٫۲۵ درصد به مقدار ۰٫۵ ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم همراه نئوستيگمين به ميزان ۲ ميکروگرم به ازاي هر کيلو گرم و در گروه سوم پلاسبو و بوپيواکايين ۰٫۲۵ درصد به مقدار ۰٫۵ ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم به صورت کودال تزريق شد.
يافته ها: ميانگين مدت بي دردي در بيماران گروه نئوستيگمين ۱۶٫۵±۰٫۲۵ ساعت، در بيماران گروه ميدازولام ۱۲٫۳±۰٫۲۲ ساعت و در گروه پلاسبو ۶±۰٫۱۱ ساعت بود (P<0.001)؛ همچنين ميانگين رتبه درد در ريکاوري ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از عمل در گروه نئوستيگمين کمتر از دو گروه ديگر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: طول مدت بي دردي در گروه نئوستيگمين بيشتر از گروه ميدازولام و گروه پلاسبو بود.