مقاله مقايسه افسردگي، اضطراب و استرس در بيماران همودياليزي و پيوند كليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه افسردگي، اضطراب و استرس در بيماران همودياليزي و پيوند كليه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله همودياليز
مقاله پيوند كليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاهادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف از اين مطالعه مقايسه افسردگي، اضطراب و استرس در بيماران همودياليزي و پيوند كليه مي باشد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه توصيفي مقايسه اي، ۱۴۷ بيمار همودياليزي و ۱۴۶ بيمار پيوند كليه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش علايم روانشناختي در اين بيماران پرسشنامه استانداردDASS21  بود.
يافته ها: ميانگين سن بيماران همودياليزي و پيوند كليه به ترتيب
۵۳٫۱۳ (۵۱٫۷ مرد و ۴۸٫۳ زن) و ۳۹٫۳۶ (۶۳٫۷ مرد و ۳۶٫۳ زن) بود. بيش از ۵۰% بيماران همودياليزي دچار اضطراب (۶۳٫۹%)، افسردگي (۶۰٫۵%) و استرس (۵۱٫۷%) بودند. اين مقادير در بيماران پيوند كليه به ترتيب ۱۸٫۶%، ۳۹% و ۳۸٫۴ بود. تجزيه تحليل اطلاعات نشان داد كه ميانگين نمرات افسردگي و اضطراب در گروه همودياليز به صورت معني داري بيش تر از گروه پيوند كليه مي باشد، در حالي كه از نظر استرس تفاوت معني داري ميان دو گروه ديده نشد.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر ميزان بالاي شيوع افسردگي و اضطراب و استرس در بيماران همودياليزي و پيوند كليه، به خصوص بيماران همودياليزي را نشان داد. در مطالعات بعدي توصيه مي شود كه ارتباط ميان سه متغير افسردگي، اضطراب و استرس با متغير هاي ديگر از جمله متغير هاي دموگرافيك سنجيده شود.