مقاله مقايسه الگوهاي ارتباطي همسران جانباز با همسران افراد عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه الگوهاي ارتباطي همسران جانباز با همسران افراد عادي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط سازنده متقابل
مقاله ارتباط اجتنابي متقابل
مقاله ارتباط توقع / کناره گيري
مقاله همسران جانباز
مقاله همسران افراد عادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي صدراله
جناب آقای / سرکار خانم: معين لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هشت سال جنگ بدون ترديد موقعيت هاي ويژه فراواني را جهت تحقيق و مطالعه ايجاد کرده است و ثبت آثار علمي آن به دست محققين کشور است. خانواده رکن مهمي در جامعه به شمار مي آيد و دست يابي به جامعه سالم در گرو داشتن رابطه هاي مطلوب اعضاي خانواده با يکديگر است.
هدف: با توجه به مسايل مربوط به جنگ و تاثير فشارهاي ناشي از آن بر روي الگوهاي ارتباطي خانواده به ويژه همسران، هدف از اين پژوهش مقايسه الگوهاي ارتباطي همسران جانباز با همسران افراد عادي است.
مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع علي – مقايسه اي (پس رويدادي) است. نمونه پژوهش ۳۰۰ نفر (۱۵۰ همسر جانباز و ۱۵۰ همسر افراد عادي) بوده و به شيوه نمونه گيري، تصادفي منظم انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه الگوهاي ارتباطي (CPQ) و مشخصات دموگرافيک استفاده گرديد.
يافته ها: داده ها با استفاده از آزمون هاي مانوا و
T گروه مستقل تجزيه و تحليل شد. تحليل داده ها نشان داد که بين الگوهاي ارتباطي (سازنده متقابل، اجتنابي متقابل و توقع / کناره گيري) همسران جانباز و همسران افراد عادي تفاوت معنادار وجود دارد (p<0.0001).
نتيجه گيري: از آن جايي که همسران جانباز با فشار مشکلات مختلف زندگي رو به رو مي باشند، وضعيت ارتباطي آنان نيز مي تواند تحت تاثير قرار گيرد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که همسران جانباز در مقايسه با همسران افراد عادي از الگوي ارتباط سازنده متقابل کمتر استفاده مي کنند و از الگوهاي ارتباطي اجتنابي متقابل و توقع / کناره گيري بيشتر از همسران افراد عادي استفاده مي کنند.