مقاله مقايسه الگوهاي شخصيتي و وضعيت سلامت عمومي متقاضيان جراحي زيبايي بيني و گروه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه الگوهاي شخصيتي و وضعيت سلامت عمومي متقاضيان جراحي زيبايي بيني و گروه شاهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي شخصيتي
مقاله جراحي زيبايي بيني
مقاله پرسش نامه NEO-FFI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودزاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كارخانه يوسفي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگري سراج عبدالحكيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هر سال ده ها هزار نفر عمل جراحي زيبايي انجام مي دهند تا نماي اندام ها و صورت خود را زيباتر کنند. از آنجا که جراحي هاي زيبايي براي تغيير ظاهر افراد و افزايش سطح رضايت مندي و اعتماد به نفس انجام مي شود، جراحي زيبايي را مي توان پيامد يک الگوي روان شناختي معين دانست. هدف از مطالعه حاضر مقايسه الگوهاي شخصيتي و سلامت عمومي افراد متقاضي جراحي زيبايي بيني با گروه شاهد است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه پژوهشي- توصيفي است که در بيمارستان زارع ساري در سال ۱۳۸۶ صورت گرفت. پنجاه فرد متقاضي جراحي زيبايي بيني با پنجاه فرد گروه کنترل که اقوام درجه اول متقاضيان با همسان سازي سن، جنس و سطح تحصيلات است و خواستار جراحي زيبايي بيني نبودند، مقايسه شدند. الگوهاي شخصيتي اين افراد با آزمون NEO-FFI، سلامت عمومي آنان با پرسشنامه GHQ-28 سنجيده شد. تحليل يافته ها با مدل آماري کاي دو و آزمون t-test انجام گرفت.
يافته ها: محدوده سني افراد شرکت کننده ۷/۲۴ سال بود. تعداد زن و مرد برابر و بيشتر آن ها مجرد بودند. در افراد متقاضي الگوهاي شخصيتي باز بودن و برون گرايي بيشتر و الگوهاي شخصيتي عصبيت و توافق، کمتر از افراد گروه شاهد بود. صفت وجداني بودن در افراد متقاضي نسبت به گروه شاهد در حد تعادل نبود. اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار بود (P=0.011). درصد بيشتري از افراد گروه متقاضي وضعيت سلامت عمومي در حد مشکوک داشتند.
نتيجه گيري: جراحي زيبايي بين تمام اقشار جامعه شايع بوده و يکي از دلايل آن، نامتعادل بودن صفات شخصيتي و عدم سلامت عمومي است. مطالعه حاضر نشان داد، صفت وسواسي و اعتماد به نفس پايين در متقاضيان جراحي زيبايي بيني بيشتر است. همچنين ساير الگوهاي شخصيتي نيز در اين افراد متعادل نيست. بنابراين به مشاوره هاي روان پزشکي قبل از جراحي هاي زيبايي توصيه مي شود.