مقاله مقايسه الگوي فعاليت عضله راست کننده ستون فقرات در حين عمل پايين گذاشتن بار قبل و بعد از حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر در افراد با سابقه کمردرد و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه الگوي فعاليت عضله راست کننده ستون فقرات در حين عمل پايين گذاشتن بار قبل و بعد از حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر در افراد با سابقه کمردرد و افراد سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدیده فلکسیون ریلکساسیون
مقاله پایین گذاشتن بار
مقاله کمردرد
مقاله عضله راست کننده ستون فقرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني فر هلاكو
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: معروفي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه پديده فلکسيون ريلکساسيون در عضله راست کننده ستون فقرات در حين عمل پايين گذاشتن بار قبل و بعد از حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر در افراد با سابقه کمردرد و افراد سالم هدف اين مطالعه است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي و مداخله اي، ۱۵ فرد با سابقه کمردرد با نمونه گيري ساده و در دسترس و ۱۵ فرد سالم با روش جورکردن با بيماران انتخاب و فعاليت عضله راست کننده ستون فقرات آنها توسط الکتروميوگرافي سطحي و ميزان فلکسيون تنه توسط الکتروگونيومتر اندازه گيري و ثبت شد. افراد مورد مطالعه عمل باربرداشتن و پايين گذاشتن بار را در شرايط بدون وزنه و با وزنه انجام مي دادند. سپس حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر به مدت ۷ دقيقه انجام شده و مجددا عمل باربرداشتن و پايين گذاشتن بار تکرار مي شد. قطع فعاليت عضله راست کننده ستون فقرات در حين عمل پايين گذاشتن بار يا پديده فلکسيون ريلکساسيون قبل و بعد از حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر در شرايط بدون وزنه و با وزنه در دو گروه مقايسه و با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس سه طرفه مختلط براي بررسي اثر متقابل وضعيت در بار در گروه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها: مطابق نتايج حاصل اثر متقابل وضعيت در بار (
۱۲۰.(p<0 و گروه در بار (۳۶۵. (p<0معنادار نبود، ولي اثر گروه در وضعيت معنادار بود (۰۰۱٫(p<0، به گونه اي که تاثير حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر در گروه با سابقه کمردرد معنادار بود (۰۰۱٫(p<0، ولي در افراد سالم معنادار نبود (۰٫۴۶۸=p) در افراد با سابقه کمردرد پديده فلکسيون ريلکساسيون بعد از حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر، نسبت به قبل از آن ديرتر رخ مي داد.
نتيجه گيري: در افراد با سابقه کمردرد، پديده فلکسيون ريلکساسيون بعد از حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر، ديرتر از قبل از حفظ وضعيت مذکور اتفاق مي افتد، در حالي که در افراد سالم تفاوتي بين قبل و بعد از حفظ طولاني مدت وضعيت فلکسيون کمر نيست.