مقاله مقايسه الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي (آنتي بيوتايپينگ) استافيلوکوک هاي جدا شده از آب ميوه ها (سيب و پرتقال) با الگوي سويه هاي استافيلوکوک مجزا شده از نمونه هاي باليني، شهرکرد، ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي (آنتي بيوتايپينگ) استافيلوکوک هاي جدا شده از آب ميوه ها (سيب و پرتقال) با الگوي سويه هاي استافيلوکوک مجزا شده از نمونه هاي باليني، شهرکرد، ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتايپينگ
مقاله آب ميوه
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله استافيلوکوکوس اپيدرميديس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاد بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از راه هاي اصلي انتقال مقاومت دارويي از طريق فرآورده هاي غذايي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي مقايسه اي الگوهاي مقاومت آنتي بيوتيکي استافيلوکوک هاي جدا شده از آب ميوه ها (سيب و پرتقال) با الگوي سويه هاي استافيلوکوک مجزا شده از نمونه هاي باليني انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – تحليلي بر روي ۱۱۱ نمونه استافيلوکوک جدا شده از نمونه هاي آب ميوه سيب و پرتقال و نمونه هاي باليني مجزا شده از بيماران بستري و سرپايي بيمارستان هاي آموزشي شهرکرد انجام شد. الگوي حساسيت سويه هاي مورد بررسي با استفاده از تست حساسيت آنتي بيوتيکي به روش ديسک ديفيوژن (Kirby-Bauer method) نسبت به آنتي بيوتيک هاي جنتامايسين، کلوکساسيلين، تتراسيکلين، اريترومايسين، کلرامفنيکل، آموکسي سيلين و کوتريموکسازول مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين باکتري ها به طريق آنتي بيوتايپينگ دسته بندي شدند. داده ها به وسيله آزمون دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين الگوي حساسيت ايزوله هاي استافيلوکوکوس اورئوس در نمونه هاي آب ميوه و نمونه هاي باليني تنها در مورد آنتي بيوتيک کلوگزاسيلين و ايزوله هاي استافيلوکوکوس اپيدرميديس، تنها در آنتي بيوتيک هاي کلوکساسيلين، تتراسيکلين و آموکسي سيلبن تفاوت معني داري وجود داشت (P<0.05) نتايج آنتي بيوتايپينگ نشان داد که ۱۱۱ ايزوله مورد بررسي در ۳۶ الگوي مختلف آنتي بيوتايپ قرار مي گيرند. ۱۰ ايزوله (۵۳%) استافيلوکوک هاي اورئوس جدا شده در ۴ الگو و ۶۲ ايزوله (۶۷%) استافيلوکوک هاي اپيدرميديس جدا شده در ۱۱ الگو قرار گرفته که الگوهاي ياد شده به نسبت يکسان در نمونه هاي جدا شده از آب ميوه و نمونه هاي باليني ديده شده اند (P>0.05). ساير ايزوله ها (۳۹ ايزوله)، ۲۱ الگوي ديگر را ايجاد کردند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه، ايزوله هاي جدا شده از آب ميوه ها و نمونه هاي باليني، الگوي مقاومت يکساني را نشان دادند. لذا اين احتمال وجود دارد که مواد غذايي از جمله آب ميوه ها بتوانند در انتقال مقاومت هاي دارويي نقش ايفا نمايند.