مقاله مقايسه الگوي پيشرفت زايمان در زنان اول زاي شهر فسا با منحني فريدمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه الگوي پيشرفت زايمان در زنان اول زاي شهر فسا با منحني فريدمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي پيشرفت
مقاله زايمان
مقاله زنان اول زا
مقاله مدل رگرسيون چند سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصالحي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زايمان فرايند فيزيولوژيکي است که طي آن جنين از رحم به فضاي بيرون رانده مي شود. فريدمن (Friedman) نوعي الگوي سيگموئيدي را براي روند زايمان توصيف نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسي الگوي پيشرفت زايمان در زنان اول زاي شهر فسا و مقايسه آن با منحني فريدمن انجام گرفته است.
روش بررسي: مطالعه حاضر در مورد ۶۱۹ زن داراي معيارهاي ورود به مطالعه (شامل اول زا، با سن حاملگي ۴۲-۳۷ هفته و تک قل با زايمان واژينال در محدوده سني ۱۸ تا ۳۵ سال و بدون بيماري هاي زمينه اي) در طي يك سال (۱۳۸۲) به صورت توصيفي تحليلي انجام گرفت. در تحليل آماري اين مطالعه از آمار توصيفي و آزمون هاي تحليل واريانس يک طرفه جهت مقايسه ميانگين ها و از مدل رگرسيوني چند سطحي جهت رسم نمودار استفاده شد.
يافته ها: در تمام زير گروه هاي زنان اول زا با افزايش ديلاتاسيون سرويکس و جايگاه نزول، سرعت باز شدگي دهانه رحم و سرعت نزول نيز افزايش مي يابد. ميانگين سرعت ديلاتاسيون در بين زير گروه القا شده به شکل معناداري بالاتر از ساير زير گروه ها به دست آمد. ميانگين مدت مرحله فعال زايمان نيز در زير گروه بي دردي گرفته به شکل معناداري بيشتر از زنان زير گروه هاي اول زاي بدون هيچ گونه مداخله (p<0.005) و القا شده (p<0.002) بود. ميانگين مرحله فعال و مرحله دوم در زنان اول زاي مورد مطالعه ما به شکل معناداري کمتر از زنان اول زاي مورد مطالعه فريدمن بود (به ترتيب ۳٫۸۷ در برابر ۴٫۹ ساعت و ۵۲ در برابر ۵۷ دقيقه) اما مرحله رکود مشاهده نشد.
نتيجه گيري: الگوي پيشرفت زايمان در زنان اول زاي فسا به شکل بارزي از منحني فريدمن در دهه ۱۹۵۰ متفاوت است و به شکل سيگموئيدي نمي باشد و مهم ترين عامل موثر بر مدت زمان مرحله نهفته، زمان پذيرش بيماران مي باشد.