مقاله مقايسه الگوي ژنتيکي ايزوله هاي اشريشياکلي عامل پيلونفريت و سيستيت با استفاده از روش Pulsed Field Gel Electrophoresis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه الگوي ژنتيکي ايزوله هاي اشريشياکلي عامل پيلونفريت و سيستيت با استفاده از روش Pulsed Field Gel Electrophoresis
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشياکلي
مقاله پيلونفريت
مقاله سيستيت
مقاله پالس فيلد ژل الکتروفورز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انوري نژاد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد شهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت مجاري ادراري يکي از معمول ترين عفونت هاي باکتريايي است که توسط گروهي از باکتري ها که به نام اوروپاتوژن اشريشياکلي شناخته مي شوند و داراي تنوع ژنتيکي زيادي مي باشند ايجاد مي شود. سيستيت و پيلونفريت دو نوع از علايم باليني است که در بيماران مبتلا به اين نوع از عفونت ها مشاهده مي شود. تنوع ژنتيکي بالاي ايزوله هاي اشرشياکلي مانع تشخيص سوش هاي غالب در ايجاد عفونت مجاري ادراري مي شود و هنوز اين مساله که آيا تمام ايزوله هاي اوروپاتوژن قادر به ايجاد هر دو بيماري پيلونفريت و سيستيت هستند يا خير مشخص نيست. روش هاي مناسب و دقيقي براي تقسيم بندي ژنتيکي اين ارگانيسم ها مورد نياز است که يکي از بهترين اين روش ها پالس فيلد (Pulsed Field) مي باشد که در اين مطالعه به منظور بررسي الگوي ژنتيکي ايزوله هاي عامل عفونت ادراري از آن استفاده شده است.
روش: اين بررسي توصيفي – مقطعي بر روي ۹۰ سوش Escherichia coli جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت هاي ادراري انجام گرفت و الگوهاي ژنتيکي به دست آمده براي ۴۲ ايزوله عامل سيستيت و ۴۸ ايزوله عامل پيلونفريت با روش PFGE مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: با استفاده از روش PFGE کلا ۶۶ الگو به دست آمد که بيشترين درصد ايزوله ها تعداد ۱۳ و ۱۲ باند و کمترين درصد ايزوله ها تعداد ۱۹ و ۸ باند تشکيل دادند. اندازه ژنوم ايزوله ها نيز ۱۶۱۰-۴۱۷۰ kbp بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت که در بعضي موارد ايزوله هاي عامل سيستيت و پيلونفريت داراي الگوي مشترک مي باشند و علايم باليني متفاوت مربوط به بروز فاکتورهاي مختلف است.