مقاله مقايسه امپرازول خوراکي و راني تيدين در کاهش اسيديتي معده در بيماران بستري در ICU که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه امپرازول خوراکي و راني تيدين در کاهش اسيديتي معده در بيماران بستري در ICU
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس اولسر
مقاله پيشگيري
مقاله امپرازول خوراکي
مقاله راني تيدين،PH معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي قباد
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي سيدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: جنگي اسکويي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: از بين بيماران بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه، گروهي که تحت ونتيلاتور مکانيکي هستند و يا سابقه اختلال انعقادي دارند بيشتر مستعد ايجاد استرس اولسر و خونريزي گوارشي هستند. روش رايج پيشگيري از استرس اولسر درICU، تزريق H2 بلوکرها است. هدف از اين بررسي، مقايسه تاثير نوع خوراکي امپرازول با راني تيدين تزريقي، از طريق بررسي ميزان اسيد معده است.
روش ها: در اين مطالعه تجربي، ۴۰ بيمار تحت ونتيلاتور در دو گروه ۲۰ نفري با شرايط يکسان، تحت پروفيلاکسي با آمپول راني تيدين ۵۰ ميلي گرم، دو بار در روز و ۴۰ ميلي گرم کپسول امپرازول، يک بار در روز قرار گرفتند. قبل از مصرف دارو،PH  معده اندازه گيري شد. بعد از مصرف دارو نيز  PHمعده به وسيله دستگاه Chorning به فواصل ۸ ساعت در روز و به مدت ۳ روز متوالي اندازه گيري شد. مقادير به دست آمده با نرم افزار SPSS و با آزمون تي تحليل گرديد.
يافته ها: افزايش PH معده، بعد از دريافت دارو در هر دو گروه، نسبت به قبل از دارو از نظر آماري معنادار بود. مقايسه تاثير دو دارو مويد تاثير بيشتر امپرازول نسبت به راني تيدين بود اين اختلاف از نظر آماري معنادار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: مصرف خوراکی امپرازول، نسبت به رانی تیدین در کاهش اسیدیتی معده موثرتر و در نتیجه، اثر پروفیلاکتیک بیشتری در استرس اولسر دارد. این فرم از دارو، قابل مصرف و جایگزینی مناسب برای H2 بلوکرها است.