مقاله مقايسه اندانسترون و دگزامتازون با متوکلروپرومايد و دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اندانسترون و دگزامتازون با متوکلروپرومايد و دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيسترکتومي ابدومينال
مقاله اندانسترون
مقاله دگزامتازون
مقاله متوكلروپرومايد
مقاله تهوع و استفراغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحابي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آل رضا حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانپور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: بني ‌هاشم ناديا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نسب بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاثير مثبت داروهاي ضدتهوع و استفراغ در کاهش اين مفصل به اثبات رسيده است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر ترکيب دارويي اندانسترون و دگزامتازون با متوكلروپرومايد و دگزامتازون براي کنترل اين عارضه است.
روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، تعداد ۸۰ بيمار زن در سطح سلامتي ۱ و ۲ بر اساس تقسيم بندي انجمن متخصصين بيهوشي آمريکا، به دو گروه ۴۰ نفري تقسيم شدند و بيهوشي عمومي دريافت کردند. در گروه اول داروي اندانسترون همراه با دگزامتازون و در گروه دوم متوكلروپرومايد همراه با دگزامتازون در انتهاي عمل تزريق شد. اثرات دو دارو در کاهش تهوع و استفراغ بيماران در دو فاصله زماني ۲ و ۶ ساعت پس از عمل مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري كاي اسكوئر و تست دقيق فيشر تجزيه و تحليل شد.
نتايج: تزريق هر دو داروي اندانسترون و متوكلروپرومايد در پايان عمل جراحي، باعث کاهش تهوع و استفراغ بيماران پس از عمل شد. ميزان کاهش تهوع و استفراغ در ۲ ساعت اول بعد از عمل بين دو گروه تفاوت معناداري نداشت (p=0.723)، اما ميزان آن پس از ۶ ساعت در گروه اندانسترون کمتر بود (p<0.001).
نتيجه گيري: در بيماراني که تحت عمل هيسترکتومي ابدومينال با بيهوشي عمومي قرار مي گيرند، جهت کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل مي توان از داروهاي اندانسترون و دگزامتازون استفاده کرد که اثر بخشي بيشتر و طولاني تري را نسبت به متوكلروپرومايد و دگزامتازون نشان مي دهد.