مقاله مقايسه انواع تحليل هاي رگرسيوني براي داده هاي حسابداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه انواع تحليل هاي رگرسيوني براي داده هاي حسابداري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسيون سري زماني
مقاله رگرسيون تجمعي
مقاله رگرسيون مقطعي
مقاله داده هاي حسابداري
مقاله رگرسيون ميانگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فعال قيومي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به مقايسه انواع تحليل هاي رگرسيوني شامل رگرسيون سري زماني، رگرسيون مقطعي، رگرسيون ميانگين و رگرسيون تجمعي براي داده هاي حسابداري مي پردازد. مقايسه تحليل هاي رگرسيوني با استفاده از داده هاي حسابداري محدود و به كمك ضريب تعيين، آزمونF  و آزمون t انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رگرسيون سري زماني جهت مطالعات موردي، رگرسيون مقطعي جهت مطالعات ساليانه و رگرسيون تجمعي جهت مطالعات كلي و فراگير مناسب است. البته رگرسيون تجمعي با توجه به فراهم آوردن امكان دستيابي به نتايج كلي تر و به دور از سوگيري، در تحقيقات حسابداري بيشتري مورد استفاده قرار گرفته است. رگرسيون ميانگين نيز به دليل تمركز بر داده هاي مركزي، در تحقيقات حسابداري كاربرد اندكي داشته است.