مقاله مقايسه انواع ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c در بيماران دياليزي با افراد غير اورميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه انواع ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c در بيماران دياليزي با افراد غير اورميک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتيپ
مقاله ويروس هپاتيت c
مقاله اورمي
مقاله بيماران همودياليزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخلوق عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: اعزي نيا نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگرفاخري حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي ترنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ويروس هپاتيت c، يک ويروس RNA دار تک رشته اي، پوشش دار و از خانواده فلاوي ويريديه بوده که مسوول ۹۰ درصد از موارد هپاتيت هاي ويروسي غير A و غيرB  مي باشد. اين ويروس داراي ساب تايپ هاي متعددي است که شش تايپ آن از اهميت بيشتري برخوردار است. شيوع عفونت با ويروس هپاتيت c دربين بيماران همودياليزي مزمن بسيار بالا است. هدف از مطالعه حاضر مقايسه فراواني ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c دربيماران همودياليزي با بيماران غير اورميک بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک پژوهش مورد ـ شاهدي است که درطي سالهاي ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي مازندران انجام شد. جامعه آماري شامل ۱۱۳ بيمار اورميک و غير اورميک مبتلا به ويروس هپاتيت c مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژي بيمارستان امام خميني، بيماران همودياليزي مراکز دياليز ساري و قائم شهر بودند. گروه مورد شامل ۵۵ بيمار ويروس هپاتيت c همودياليزي و گروه شاهد شامل ۵۸ بيمار ويروس هپاتيت c غير اورميک بودند. بيماران همودياليزي ۲ تا ۳ جلسه در هفته تحت همودياليز بودند. دراين بررسي وجود عفونت ويروس هپاتيت c به روش RT-PCR مشخص شد. هم چنين ژنوتيپ ويروس هپاتيت c به روش RT-PCR و با استفاده از پرايمر و پروب هاي اختصاصي تعيين گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري مجذور کاي و تي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني گروه مورد ۴۴٫۸۸±۱۴٫۶ سال و گروه شاهد ۴۶٫۷۳±۱۱٫۹ سال بود. در گروه مورد ۲۳ بيمار (۴۱٫۸ درصد) مونث و ۳۲ بيمار (۵۸٫۲ درصد) مذکربودند، در مقابل در گروه شاهد ۱۴ بيمار (۲۵ درصد) مونث و ۴۲ بيمار (۷۵ درصد) مذکر بودند. شايع ترين ژنوتيپ در گروه مورد، تايپ ۱ (۷۲٫۷ درصد) و در گروه شاهد a3 (50 درصد) بود. از لحاظ ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c، بين دو گروه مورد و شاهد تفاوت معني دار وجود داشت (P<0.05). کراتي نين و نيتروژن اوره خون در بيماران همودياليزي نسبت به گروه شاهد اختلال واضحي را نشان داد، در حالي که آلانين آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينوترانسفراز و تست ترمبوپلاستين جزيي در گروه شاهد نسبت به بيماران همودياليزي افزايش بيشتري داشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c و فاکتورهاي خطر وابسته به آن در بيماران همودياليزي با بيماران غير اورميک مبتلا به هپاتيت c به وضوح متفاوت است به طوري که در گروه مورد، تايپ غالب تايپ ۱ بوده در حالي که در گروه شاهد تايپ غالب تايپ ۳a بوده است.