مقاله مقايسه اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه ايده آليسم و پراگماتيسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه ايده آليسم و پراگماتيسم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايده آليسم
مقاله پراگماتيسم
مقاله اهداف تعليم و تربيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزامحمدي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عليين حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني غفور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آشنايي با اهداف تربيتي مکاتب فلسفي و مقايسه آن ها با يکديگر از آن روي که مي تواند باعث ايجاد شناخت و آگاهي، و بروز روحيه نقادي نسبت به خط مشي ها و برنامه ريزي هاي آموزشي شود مطلوب و مفيد است. در اين نوشتار که برگرفته از مطالعه اي اسنادي (کتابخانه اي) پيرامون بررسي و مقايسه اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه ايده آليسم و پراگماتيسم است، وجوه اشتراک و افتراق مباني فلسفي و اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اين دو مکتب فلسفي مورد مطالعه قرار گرفته است. عمده ترين نتايج حاصله از اين نوشتار عبارتند از:
در خصوص مباني فلسفي اين دو مکتب: در هستي شناسي وجه عمده اشتراک، رسيدن به واقعيت از طريق تحريک و برانگيختگي و راهنمايي و وجه عمده افتراق در ماهيت حقيقي هستي است که در ايده آليسم روحي مطلق ولي در پراگماتيسم تجربه نامعين و متکثر مي باشد. در معرفت شناسي وجه عمده اشتراک در فراهم شدن زمينه هاي يادگيري و راهنمايي غير مستقيم دانش آموز و افتراق آن ها در مطلق و عقلاني بودن معرفت در ايده آليسم و نسبي و تجربي بودن در پراگماتيسم است، -۳ در ارزش شناسي، وجه عمده اشتراک، مربوط به آگاهي در روابط دموکراتيک و نظم اخلاقي جهاني و افتراق آن ها در مطلق و بر اساس عمل انجام يافته بودن در ايده آليسم و نسبي و بر اساس نتيجه عمل بودن در پراگماتيسم مي باشد. در خصوص اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اين دو مکتب در جنبه جسماني، وجه عمده اشتراک در تندرستي و ايجاد زمينه براي فعاليت هاي اجتماعي و افتراق آن ها در استفاده از فعاليت جسماني براي تقويت عقل به منظور درک حقيقت در ايده آليسم و ارضاي نيازها و غني سازي تجربه ها در پراگماتيسم مي باشد. در اهداف هنري، وجه عمده اشتراک، رشد عاطفي، ذهني و جسمي بچه ها، و وجه افتراق، توجه به آفريدگار زيبايي و اعتدال در ايده آليسم و توجه به بيان ارزش هاي تجربه و تغيير محيط و ارضاي نيازها در پراگماتيسم است. در اهداف اخلاقي، وجه عمده اشتراک، رشد خصوصيات اخلاقي نظير روح همکاري متقابل، مسووليت پذيري، دانايي و … و افتراق آن ها در توجه به قوانين فراگير مطلق ايده آليستي و توجه به رفتارهاي تحقيق شده سودمند اجتماعي پراگماتيستي مي باشد. در جنبه عقلاني وجه عمده اشتراک در توجه به کارآيي عقل در حل مسایل جامعه، و وجه افتراق در ارتباط با منبع کلي دانش در ايده آليسم و توانا ساختن فرد براي ساخت بناهاي ذهني توسط خود، در پراگماتيسم مي باشد.