مقاله مقايسه اهميت فرآورده هاي نفتي و برق با ساير عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اهميت فرآورده هاي نفتي و برق با ساير عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله برق
مقاله تابع توليد
مقاله حامل هاي انرژي
مقاله رهيافت ARDL
مقاله فرآورده هاي نفتي
مقاله کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، ضمن سازگار نمودن آمارهاي موجود از راه روش هاي مقتضي، رهيافت خود توزيع با وقفه هاي گسترده -(ARDL)  به دليل برتري اين رهيافت نسبت به روش هاي آلترناتيو-به منظور برآورد الگو به کار گرفته شده است. نتايج اين پژوهش حاکي از اين است که ضرايب بلند مدت برآورد شده براي نهاده هاي نيروي کار، سرمايه، فرآورده هاي نفتي و برق معني دار و به ترتيب معادل ۰٫۲۹، ۰٫۱۱، ۰٫۰۶ و ۰٫۴۵ بوده که بيانگر تاثير مثبت بلند مدت هر يک از نهاده هاي ياد شده از جمله فرآورده هاي نفتي و برق بر توليد بخش کشاورزي، طي دوره مورد مطالعه(۱۳۴۶-۱۳۸۳)  است. همچنين مقدار ضريب هاي استاندارد شده براي هر يک از نهاده هاي ياد شده، به ترتيب برابر ۰٫۰۲۹، ۰٫۱۲، ۰٫۰۹۸ و ۱٫۶۳ محاسبه شده است. مقايسه ضريب برآورد شده بلندمدت و نيز ضريب استاندارد شده نهاده برق با مقادير متناظر مربوط به فرآورده هاي نفتي- و نيز ساير نهاده ها-حاکي از اهميت شايان توجه نهاده برق در توليد بخش کشاورزي بوده، لذا بکارگيري نهاده برق به جاي فرآورده هاي نفتي، ضمن صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي و نيز افزايش بيش تر توليد، مي تواند به کاهش آلودگي هاي زيست محيطي -که يکي از مولفه هاي اصلي مورد نظر در توسعه پايدار است-منجر شود. همچنين مقايسه ضرايب کوتاه مدت و بلند مدت بيانگر اين مطلب است که اگر چه در بلند مدت تاثير نهاده ها از جمله فرآورده هاي نفتي و برق بر توليد، شايان توجه بوده، اما اثرگذاري بر توليد در کوتاه مدت، ناچيز بوده است. سرانجام ، ضريب مربوط به جزء تصحيح خطا برابر -۰٫۰۷ برآورد شده که نشان دهنده اين است که در هر دوره، ۷ درصد از خطاي عدم تعادل دوره پيش تعديل مي شود. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت که سرعت تعديل در بخش کشاورزي پايين بوده و لذا در اين بخش نمي توان بر تاثيرگذاري سياست ها در کوتاه مدت چندان اميدوار بود.