مقاله مقايسه اي اثر دو روش IDS) Immediate Dentin Sealing) روي استحكام برشي باند سمان رزيني به عاج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۵۳ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اي اثر دو روش IDS) Immediate Dentin Sealing) روي استحكام برشي باند سمان رزيني به عاج
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند برشي
مقاله رزين ادهزيو
مقاله رزين كامپوزيت
مقاله سيل فوري عاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زكوي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: گل پسندحق ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني طباطبايي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: کاوندي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سمان هاي رزيني در مقايسه با باند فراهم شده توسط باندينگ هاي عاجي براي کامپوزيت هاي مستقيم، باند ضعيف تري براي ترميم هاي غير مستقيم فراهم مي کنند. براي حل اين مشکل اخيرا تکنيک سيل فوري عاج پيشنهاد شده است. هدف اين مطالعه مقايسه دو روش سيل فوري عاج روي استحکام باند سمان مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، ۶۶ دندان سوم مولر انسان به طور تصادفي و بر اساس نحوه آماده سازي به ۳ گروه ۲۲ تايي به شرح زير تقسيم شدند: گروه اول: چسباندن رادهاي کامپوزيتي به وسيله سمان دوال کيور به سطح عاج تازه تراش خورده. گروه دوم: چسباندن رادهاي کامپوزيتي به وسيله سمان دوال کيور به سطح عاجي فورا سيل شده. گروه سوم: چسباندن رادهاي کامپوزيتي به وسيله سمان دوال کيور به سطح عاجي فورا سيل شده و کامپوزيتFlowable . در هر گروه استحکام باند برشي توسط دستگاه تست يونيورسال LMT 100 ارزيابي گرديد. مقايسه استحكام باند گروه ها با استفاده از آزمون هاي ANOVA و TUKEY انجام گرديد.
يافته ها نتايج نشان داد كه بين ميانگين استحكام برشي باند گروه ها تفاوت معناداري وجود دارد. تفاوت استحكام برشي باند گروه ۱و ۲ معنادار نبود ولي بين گروه ۱ و 3 و گروه ۲ و ۳ تفاوت معنادار بود.
نتيجه گيري: سيل فوري عاج با استفاده از Dentin Bonding تاثيري روي استحكام برشي باند سمان رزيني به عاج ندارد. ولي سيل فوري عاج با استفاده از Dentin Bonding به همراه كامپوزيت Flowable استحكام باند سمان رزيني به عاج را افزايش مي دهد.