مقاله مقايسه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي در دانش آموزان تيز هوش و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي در دانش آموزان تيز هوش و عادي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيز هوش
مقاله راهبردهاي خود تنظيمي
مقاله انگيزش
مقاله خود کفايتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ثمرين شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاطوني فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: سراج خرمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقايسه راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و باورهاي انگيزشي در ميان دانش آموزان تيز هوش و عادي بود. بدين منظور نمونه اي به حجم ۱۱۴ دانش آموز مقطع دبيرستان متشکل از ۵۸ دانش آموز تيزهوش (۲۹ پسر و ۲۹ دختر) و ۵۶ دانش آموز عادي (۲۷ پسر و ۲۹ دختر ) به روش نمونه گيري تصادفي ساده، انتخاب و به وسيله پرسشنامه ام. اس.ال.کيو پنتريچ و دي گروت (۱۹۹۰) ارزيابي شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و واريانس چند متغيره (مانوا) تحليل شد. نتايج حاکي از آن بود که بين دانش آموزان تيز هوش و عادي به لحاظ استفاده از راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي تفاوت معناداري وجود دارد. افزون بر اين، نتايج نشان داد که بين دختران و پسران در استفاده از انواع راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين مقايسه دانش آموزان تيزهوش و عادي در مولفه هاي باور انگيزشي (خود کفايتي، ارزش دروني و اضطراب امتحان) بيانگر تفاوت دو گروه در مولفه ارزش دروني بود، اما تفاوت جنسيتي در هيچ يک از مولفه هاي باور انگيزشي معنادار نبود.